Pokud chceme porozumět současné situaci, není to možné bez porozumění propojenosti světa. A je to přitom propojenost v několika směrech. Dění kolem nás vždy plyne z událostí a činů v minulosti a ovlivňuje budoucnost. Je proto nezbytné zamýšlet se nad příčinami i důsledky migrace. Provázanost se také projevuje skrze propojení lidí, míst, ekonomik či přírody v různých částech planety. Je třeba se ptát, jak dění na lokální úrovni ovlivňuje svět. Jak například politická a ekonomická rozhodnutí evropských států ovlivňují místa, odkud k nám lidé přicházejí.

V neposlední řadě je potřeba si otázku po souvislostech pokládat i ve vztahu ke mně samému. Jakým způsobem s danou situací souvisím? Jaké zamýšlené i nezamýšlené důsledky má mé chování? Jak současné dění ovlivňuje mě? Je důležité, aby děti a mladí lidé chápali svět jako jeden celek, kde rozhodnutí, která děláme, a události, na nichž se podílíme, mají dopady v lokálním i globálním kontextu.

Cíle

 1. Má představu o datech spojených s uprchlictvím (zapojené země, počty uprchlíků atp.) a informace o migraci umí vztáhnout do souvislostí s dalšími relevantními daty.
 2. Chápe propojenost současného světa. Uvědomuje si, že naše rozhodnutí i události, na nichž se podílíme (jako jednotlivci, státy, Evropa), mají zamýšlené i nezamýšlené dopady v globálním kontextu.
 3. Porozumí různým příčinám migrace: environmentálním, ekonomickým, politickým a historickým. Vnímá vztahy mezi jednotlivými příčinami navzájem (klimatická změna a ozbrojené konflikty atp.).
 4. Chápe základní příčiny a souvislosti ozbrojených konfliktů, kvůli kterým lidé utíkají.
 5. Hledá historické paralely k současným událostem a pojmenovává přínosy těchto zkušeností i možnosti, jak se z nich poučit.

Kompetence

Skautské výchovné cíle: Důraz na myšlení v souvislostech je možné nalézt zejména v oblasti stezky Svět okolo nás, ale také Kdo jsem a Příroda kolem nás. Ukazuje to na komplexnost takového přístupu. Vedeme v rámci něj například k následujícím kompetencím:

 • Porozumí propojenosti dnešního světa.
 • Uvědomí si, jak minulost ovlivňuje současnost i jeho samotného, i to, jak problémy, které řešíme v současnosti, ovlivní budoucnost.
 • Orientuje se v domácím a zahraničním dění v jeho kontextu.
 • Má znalosti potřebné k povědomí o provázanosti mezi vlastním jednáním a jeho dopady i o provázanosti vztahů mezi různými společenskými skupinami.

Rámcové vzdělávací programy: Průřezovými tématy základního vzdělávání se prolíná podpora systémového myšlení – přemýšlení nad příčinami i důsledky a chápání souvislostí. Vede k němu Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech i Environmentální výchova. Stejně tak se objevuje i ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Můžeme se zaměřit například na následující kompetence:

 • Uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva.
 • Posuzuje a hodnotí společenské jevy, procesy, události a problémy z různých úhlů pohledu (lokální, národní, evropská, globální dimenze).
 • Prohlubuje porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů na vznik a řešení globálních problémů v jejich vzájemných souvislostech.

Ze Sýrie do Evropy

90 minut, 11+
Jaká jsou řešení migrace? Dejme hlavy dohromady a utvořme si názor.

Detail aktivity

Všichni jsme odněkud přišli

60 minut, 11+
Migrace není novinkou. Prozkoumejte historii své vlastní rodiny.

Detail aktivity

Pojmy a důvody

80 minut, 8+
Orientujete se v základních pojmech spojených s migrací?

Detail aktivity

Kdo utíká z Konga?

90 minut, 15+
Válečné konflikty v Kongu. Proč vznikají a jak probíhají? A jsme jejich součástí i my?

Detail aktivity