Obklopuje nás velké množství informací. Někdy podložených faktů, jindy domněnek a názorů. Potřebujeme se učit rozlišovat fakta od názorů a dokázat je ověřovat, klást druhým i sobě otázky, které budou zvěcňovat často emotivní diskuzi týkající se uprchlictví a migrace i jakýchkoli jiných kontroverzních témat. Je také důležité si uvědomit, že názor i způsob nahlížení na svět každého člověka utvářejí různé vlivy – politické, sociální, kulturní a osobní.

Každý z nás je navíc konfrontován s konstrukcemi reality, které prostřednictvím různých variant příběhů přinášejí média. Zde je nezbytné vést děti a mladé lidi k ověřování důvěryhodnosti zdrojů, rozpoznávání manipulace a analytickému a kritickému přístupu k mediálním obsahům. Podobně bychom ale měli přistupovat i k vlastnímu názoru – i ten je potřeba neustále formovat, ověřovat jeho platnost v daném kontextu, a případně být otevřeni ho měnit pod vlivem nových informací.

Cíle

 1. Umí rozlišit status migranta/ky, uprchlíka/ce, žadatele/ky o azyl, pracovní povolení či trvalý pobyt. Chápe, že používáním různých pojmů pomáháme konstruovat odlišnou realitu, vyprávíme odlišný příběh. Uvědomuje si rizika spojená s používáním pojmů jako uprchlická krize či migrační vlna důsledně rozlišuje pojmy nesoucí odlišné významy (muslim/ka vs. islamista/ka apod.).
 2. Uvědomuje si, že způsob nahlížení na svět každého člověka utvářejí různé vlivy – politické, sociální, kulturní, osobní. Respektuje právo každého na vlastní názor (neomezuje­­­­­-li svobodu jiného), rozumí přitom významu rozlišování mezi názory a fakty.
 3. Umí rozlišit více než dva krajní postoje ve vztahu k uprchlictví a uzpůsobuje tomu diskuzi.
 4. Klade (si) otázky, které zvěcňují diskuzi (posun od emocí k faktům). Chápe důležitost ověřování podloženosti faktů, vyhledává si informace. Je otevřený/á k přehodnocování svého názoru.
 5. Má představu o různých manipulačních technikách, které používají média i další lidé např. na sociálních sítích. Ví, že existují hoaxy, umí rozpoznat manipulaci. Zvažuje důvěryhodnost a relevanci zdrojů.
 6. Ví, jak může kontext, do kterého jsou informace zasazeny, a způsob, jakým jsou podány, ovlivnit konečné sdělení. Snaží se ověřovat platnost předpokladů a východisek, na nichž sdělení stojí.

Kompetence

Skautské výchovné cíle: Rozvoj kritického myšlení je podporování zejména v oblastech Svět okolo nás a Co umím a znám, a to prostřednictvím následujících kompetencí:

 • Chápe svět nejenom jako jednotlivosti a fakta, ale i jako (mnohovýznamové) příběhy.
 • Dokáže definovat problém, samostatně vyhledat potřebné informace, efektivně je zpracovat a vyhodnotit jejich relevanci.
 • Dokáže se na věci podívat z různých pohledů a vytvořit si o nich vlastní úsudek. Svůj názor umí obhájit.
 • Má přehled o důvěryhodných zdrojích informací. Dokáže poznat situaci, kdy s ním někdo manipuluje.

Rámcové vzdělávací programy: Téma kritického myšlení a jeho jednotlivé aspekty jsou akcentovány ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost i v průřezovém tématu Výchova demokratického občana. Součást tvoří i problematika médií, relevantní kompetence tak najdeme i v průřezovém tématu Mediální výchova. Zaměřujeme se například na následující:

 • Uvažuje o problémech v širších souvislostech a aplikuje kritické myšlení.
 • Zaujímá otevřený, aktivní, zainteresovaný postoji v životě.
 • Je schopen analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich.
 • Má představu o roli médií v klíčových společenských situacích a v demokratické společnosti vůbec.

Zpovídání fotografií

50 minut, 11+
Fotografie utváří naši představu o věcech. Co se za nimi opravdu skrývá?

Detail aktivity

Rámy, rámce, rámečky

90 minut, 11+
Média nejsou objektivní. Z jakých úhlů pohledů se tvoří zprávy?

Detail aktivity

Moc zlých slovíček

90 minut, 15+
Cílené šíření strachu - i tak působí média na naše vnímání uprchlictví.

Detail aktivity

Hoax má krátké nohy

90 minut, 12+
Jak můžeme zabránit šíření nepravdivých informací a jejich nepříjemným dopadům?

Detail aktivity