Současná situace lidí na útěku je na jedné straně důsledkem ozbrojených konfliktů, na straně druhé jiné konflikty vyvolává – na úrovni politické, občanské či mezilidské. Porozumění příčinám konfliktů na všech těchto úrovních je důležité i pro pochopení role, jakou v nich hraji či můžu hrát já.

Měli bychom děti a mladé lidi vést k tomu, aby se zamýšleli nad příčinami konfliktů a možnostmi jejich ovlivňování. Učit je konfliktům předcházet a ve chvíli, kdy vzniknou, řešit je konstruktivně a nenásilnou cestou. Takto osvojené modely chování v mezilidském styku mohou později pomáhat měnit vzorce chování i na celospolečenské úrovni. Při hledání vlastní role v současné společenské situaci je na místě zvažovat i možnosti pomoci lidem v tíživé životní situaci. Je přitom potřeba zvažovat potřeby všech zúčastněných, vlastní možnosti, ale i limity. Veďme děti k tomu, stavět se před takové výzvy, na které stačí.

Cíle

 1. Má přehled o současných závažných válečných konfliktech a propojuje tyto konflikty se situací lidí na útěku.
 2. Snaží se porozumět příčinám a důsledkům válečných, občanských, komunitních, mezilidských konfliktů a hledá, jakou roli v nich může hrát a jak je může ovlivňovat.
 3. Osvojuje si strategie předcházení konfliktům, navrhuje konstruktivní, aktivní a nenásilné řešení konfliktů. Při návrhu řešení konfliktu zohledňuje potřeby druhých. Neznevažuje je, ani pokud jsou založeny na jiných základech než jeho vlastní.
 4. Uvědomuje si, jak může ostatním pomoci v rámci svých možností, je si vědom svých limitů.
 5. Umí rozlišit různá uprchlická zařízení a ví, k čemu které slouží. Má představu o průběhu azylového řízení v ČR a zná příklady různých strategií integrace.

Kompetence

Skautské výchovné cíle: Témata řešení problémů a pomoci druhým se prolínají všemi oblastmi Stezky. Relevantní kompetence tak postihují široké spektrum lidských činností, od osobních vztahů přes podporu řešení globálních problémů až po environmentální témata. Spadají sem například tyto:

 • Zajímá se o potřebné skupiny lidí na planetě a umí jim kompetentně pomáhat.
 • Je schopen rozeznávat potřeby bližních a poskytnout oporu lidem v obtížných situacích.
 • Dokáže navrhnout různé postupy řešení a rozhodnout se pro nejvhodnější, které uskuteční. Je schopen reflexe řešení daného problému.
 • Snaží se předcházet konfliktům, příp. je smírně řešit.
 • Před problémy neutíká, ale odpovědně je řeší. Přejímá odpovědnost za sebe i za své okolí.

Rámcové vzdělávací programy: Obě témata, jak řešení konfliktů, tak otázka vzájemné pomoci, jsou zahrnuty do výstupů vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Postoje podporující vzájemnou pomoc a solidaritu se ale objevují i v průřezovém tématu Osobnostní a sociální výchova. Můžeme se zaměřit na rozvoj například následujících kompetencí:

 • Zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi.
 • Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem.
 • Uvědomuje si hodnotu spolupráce a pomoci.

Jak žít společně

75 minut, 12+
Přicházející lidé mají jiné potřeby než my. Snažme se najít společnou cestu.

Detail aktivity

Konflikty: jak na ně?

180 minut, 10+
Jak vznikají a jak se řeší konflikty? Aktivita spojená s exkurzí.

Detail aktivity

Přijmeme, či nepřijmeme?

175 minut, 10+
Zažijte situaci rozhodování, zda přijmou nebo nepřijmout uprchlíky.

Detail aktivity