Autorka: Helena Šnevajsová

Program se skládá z několika návazných aktivit, z nichž některé je možné využít i izolovaně. Účastníci a účastnice si nejprve vybaví konflikt, který právě prožívají. Poté na základě drobné hříčky pojmenují okolnosti vzniku konfliktů a uvědomí si, jak ho ovlivňují přístupy spolupráce či soupeření. Během programu se věnují konfliktům na různých úrovních, a zejména jejich příčinám, o různých dopadech a řešeních konfliktů si povídají se soudkyní či mediátorem a uvědomí si potřebu prevence. Další hra jim umožní nahlédnout konflikt z pohledu více aktérů. Na konci programu aplikují postupy řešení konfliktů na situaci ze svého života.

Cíle
 • Účastníci a účastnice si uvědomí, že na konflikty je třeba se dívat z různých úhlů pohledu.
 • Účastníci a účastnice získají nové informace o legislativě, uvědomí si propojenost malých konfliktů s velkými.
 • Účastníci a účastnice aplikují různé postupy řešení konfliktů na situace ze svého života.
Oblasti stezky Praktický život, Hledání řešení, Já a můj život, Lidé a vztahy, Komunikace mezi lidmi
Vhodný věk 10+
Počet účastníků/ic 2–20
Doba trvání 140 minut
Materiál karty A a B – jedna karta pro každého (příloha 1), prázdný list papíru A4 (jeden do dvojice), psací potřeby pro všechny, dotazník pro každého (příloha 2), velký papír

Poznámka pro lektora/lektorku:

Před realizací programu si domluvte účast člověka odpovědného za řešení konfliktů. Možností je mnoho. Může to být někdo, kdo pracuje u soudu, nebo zaměstnanec či zaměstnankyně přestupkového oddělení magistrátu. Lze domluvit i účast soudce či soudkyně. Další alternativou může být návštěva samotného soudního procesu, ale pozor, je potřeba se předem informovat, zda soudní líčení bude mít pro skupinu smysl, tedy čeho přesně se bude soud týkat.

Postup:

Úvod (15 minut)

Vysvětlete účastníkům a účastnicím zaměření programu: Budeme zkoumat konflikty a jejich řešení na mnoha rovinách, od osobní po globální. A budeme hledat principy, které lze aplikovat napříč těmito rovinami. Proto začneme příkladem vlastního konfliktu, ke kterému se vrátíme na konci a budeme na něj aplikovat to, co o konfliktech zjistíme. Pokud si nejste jisti důvěrou ve skupině, můžete navést účastníky, aby si zvolili méně vážný konflikt.

Položte otázky: Štve tě něco? Kdo za to může? Prožíváš nějaký „konflikt“?

 • Odpověď všichni napíšou na papírek, který si nechají u sebe. V závěru programu se k otázce vrátíte. Proto je poproste, aby zatím svůj konflikt nikomu nesdělovali.

Hra Kdo kreslí? (15 minut)

Požádejte všechny přítomné, aby si vzali tužky. Řekněte jim, že budou hrát hru, během které nesmějí vůbec promluvit. Odteď nikdo kromě vás nesmí promluvit.

Rozdejte karty tak, aby polovina lidí dostala kartu „A“ a druhá polovina kartu „B“ (příloha 1). Přitom zajistěte, aby si nikdo nevšiml, že máte dva druhy karet. Udělejte to např. tak, že se všichni postaví do řady. Můžete rozdat karty „A“ první polovině a karty „B“ druhé polovině. Potom si karty vyberte zpět (přečtení karet jim bude trvat jen pár sekund a zabráníte tomu, aby si je četli navzájem).

Vytvořte dvojice tak, aby ti s kartami „A“ byli společně s těmi, co mají kartu „B“. Připomeňte, že není dovoleno mluvit. Posaďte dvojice proti sobě a dejte mezi ně jeden papír. Každá dvojice dostane jednu tužku a během celé aktivity se musejí oba/obě tužky držet. Řekněte, že nyní je čas provést úkol, který měli napsaný na kartách. Odpočítejte začátek: tři, dva, jedna, TEĎ!

Pozorujte dvojice při práci. Soutěží, nebo spolupracují?

Tip: Pokud máte lichý počet lidí ve skupině, požádejte jednoho účastníka či účastnici, aby byli mlčenlivými pozorovateli. Jeho/jejím úkolem bude posléze podat zprávu o tom, co se během aktivity dělo.

Reflexe hry (15 minut)

Rozdejte dotazníky (příloha 2) a na jejich vyplnění stanovte 10 minut. Po vyplnění celého dotazníku si všichni nejdříve projdou první 4 otázky ve dvojici, ve které realizovali úvodní aktivitu. Poté všechny odpovědi projděte s celou skupinou.

Práce s informacemi (60 minut)

Následuje setkání s člověkem odpovědným za řešení konfliktů. S vybraným hostem předem prodiskutujte kontext a zaměření programu. Cílem setkání a diskuze by mělo být poukázání na častou komplikovanost řešení i banálních konfliktů, věnování se příčinám konfliktů a jejich dopadu na jednotlivce, rodinu, společnost nebo stát a seznámení se základní legislativou. Můžete se také věnovat příkladům konkrétních konfliktů (lokálních, národních i mezinárodních), vykreslit průběh procesů a nechat prostor pro dotazy.

Věnujte se např. těmto otázkám:

 • Z čeho vznikají tzv. sousedské konflikty a kolik se jich na našem území vyskytuje? O čem se většinou sousedé v těchto konfliktech přou?
 • Můžeme těmto konfliktům předcházet?
 • Co můžeme dělat pro to, aby konflikty nedošly až k oficiálnímu řízení?
 • Jak probíhá legislativní proces?
 • Jaké mají konflikty dopad na společnost a jednotlivce?
 • Jaké konflikty se momentálně řeší na lokální úrovni? Jakým způsobem se řeší?

Reflexe (15 minut)

Položte před účastníky velký papír a dostatečný počet fixů.

Ptejte se: Co vás zaujalo nebo překvapilo v předchozím bloku? Odpovědi zapisujte na velký papír.

Jak lze předcházet konfliktům, které byly zmíněny v předchozím bloku? Jak můžeme ovlivnit lokální konflikty? Tuto otázku se pokuste zodpovědět díky konkrétním příkladům, o kterých se mluvilo v předchozím bloku. Např.: Existuje mnoho sousedských konfliktů, které musí řešit soud. My těmto konfliktům můžeme předcházet např. upevňováním dobrých sousedských vztahů, prevencí. Pokud konflikty nastanou, je potřeba je řešit.

Z reflexe by měly vyjít následující body (pokud to uznáte za vhodné, můžete se k nim ještě vyjádřit):

 • konflikty často vznikají z banalit a mohou přerůst v násilí (ať už slovní, nebo fyzické);
 • je důležité dívat se na konflikty z různých úhlů pohledu;
 • prevencí můžeme vzniku konfliktů předcházet.

Tip: Otázky si účastníci a účastnice zodpovědí nejdříve ve dvojicích, potom je společně sepíšeme na papír.

Souhrnná reflexe celého programu (20 minut)

Nyní se vraťte zpět na úplný začátek programu, kdy si všichni zapsali nějaký svůj konflikt.

Zamyslete se společně nad otázko: Myslíte si, že se váš konflikt, který jste napsali na začátku, dá řešit? Jak by to bylo možné?

Pokud si účastníci a účastnice vybrali konflikt z minulosti, který je již vyřešen, zaměřte se na otázku: Co bylo možné udělat, aby daný konflikt nevznikl? Co bychom mohli dělat v podobné situaci v budoucnu? Co jsme se o konfliktech a nakládání s nimi naučili?

Účastníci a účastnice své odpovědi sdílí s celou skupinou či v menších skupinkách.

 

Přílohy ke stažení:

Konflikty příloha

Seznam použitých zdrojů:

Hrubanová, K. (ed.) (2011): Buzola. Příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro volný čas. NaZemi, Brno.

Konflikty: jak na ně?