Pro práci s kontroverzními tématy uprchlictví a migrace jsme vymezili 5 oblastí cílů. V každém okruhu pak doporučujeme několik konkrétních cílů. Při práci s kontroverzními tématy uprchlictví a migrace vyvažujeme rozvoj myšlení (oblast 3. a 4.) a rozvoj vztahování se k sobě a k druhým (oblast 1. a 2.), trénujeme a rozvíjíme schopnosti potřebné pro nenásilné hledání řešení, která zohledňují potřeby všech (oblast 5.). Cíle mimo jiné zohledňují naše přesvědčení, že znát informace je důležité až tehdy, kdy je používám s nějakým konkrétním cílem. Samy o sobě nestačí. Proto zde nenajdete samostatnou oblast cílů zaměřující se na znalost informací, práci s informacemi chápeme jako nutný předpoklad pro naplňování všech z nich.

Jednotlivé oblasti se zaměřují na rozvoj kompetencí zahrnutých ve skautském výchovném programu a také v Rámcovém vzdělávacím programu (RVP), proto je u každé oblasti najdete uvedené (formulace z RVP jsou mírně upravené).

Aktivity v metodice nepokrývají všechny stanovené cíle, ale mají ambici ukázat modelové programy, které se zaměřují na některé z nich. Níže pak najdete anotace všech aktivit, které nabízíme, a vždy jednu aktivitu pro každou z oblastí. Ostatní aktivity najdete na www.lidevpohybu.eu.

Oblasti cílů: