Úkolem lektora/lektorky programu zaměřeného na kontroverzní téma je především vytváření bezpečného prostoru pro společné zkoumání. V bezpečném a vstřícném prostředí každý cítí možnost se zapojit a zároveň si skupina dovolí mít různé názory a společně zpochybňovat předsudky a předpoklady, na nichž názory stojí. Bytí člověka je zde odděleno od toho, co dělá či říká, ve smyslu: Tvůj výrok je pro mne nepřijatelný, tebe přijímám.

Lektor/lektorka nemusí mít a určitě nemá dávat odpovědi. Je průvodcem/průvodkyní v přemýšlení a hledání, pomáhá chápat podmínky a důsledky možných způsobů přemýšlení a jednání. Nemusí mít odpovědi a řešení, měl/a by však mít jasno ve svém postoji.

Jak se připravit?

Popřemýšlejte nad otázkami:

 • Jaký je můj postoj k uprchlíkům a uprchlicím?
 • K jakým hodnotám chci vést?
 • V jakých otázkách mám své odpovědi a v jakých ne?
 • Co si myslím, proč si to myslím, na jakých informacích z jakých zdrojů svůj názor, postoj zakládám? Z jakých zdrojů čerpám?
 • Jak mohou moje přesvědčení rušivě vstupovat do procesu programu?

V následující části se věnujeme různým možnostem, jak v rámci programu naložit s vlastními názory a k jakým kvalitám může směřovat diskuze.

Mám říkat svůj názor?

Pro roli lektora/lektorky je při projednávání kontroverzních témat důležité posoudit, kdy, jak a zda vyjádřit své vlastní názory. Doug Harwood identifikoval šest možných rolí při řešení kontroverzních otázek. Je důležité, abyste byli flexibilní ve volbě vašeho přístupu, stejně jako je třeba mít jasno v tom, proč používáte v určité situaci určitý přístup. Pokud to situace vyžaduje, role je také možné vědomě měnit i v průběhu programu nebo při dlouhodobé práci s jedním tématem. Kterákoliv z těchto rolí může být pro určitou situaci vhodná v závislosti na tématu, věku dětí, předchozí činnosti, vašem vztahu k dětem a dalších faktorech.

Nestranný předseda/kyně

Lektor/ka pomáhá účastníkům a účastnicím, aby se vyjádřili/y, ale sám/a se zdrží zaujetí vlastní názorové pozice.

Silné stránky

Rizika

 • Minimalizace přílišného vlivu lektora/ky.
 • Každému dává šanci se účastnit diskuze.
 • Otevřenost diskuze, účastníci/ice mohou přijít s otázkami a pohledy, které lektora/ku nenapadly.
 • Dobrá příležitost pro účastníky/ce trénovat své komunikační dovednosti.
 • Funguje dobře, máte­­­­­-li zázemí v informačních zdrojích.
 • Může působit uměle.
 • Může poškodit vztah s účastníky/icemi, pokud přístup nefunguje.
 • Může účastníkům/icím dlouho trvat, než tento přístup přijmou, pokud na něj nejsou zvyklí/é.
 • Může posílit existující postoje a předsudky účastníků/ic.
 • Může to být pro účastníky/ice těžké.
 • Ne vždy se tato role hodí k osobnosti daného lektora/ky.

Objektivní nebo akademický

Lektor/ka představí spektrum možných hledisek problému bez stanovení vlastní pozice.

Silné stránky

Rizika

 • Dobře ukazuje, že témata jsou málokdy černobílá.
 • Důležité, když je názor skupiny polarizovaný.
 • Velmi užitečné u témat, u kterých existuje množství rozporuplných informací.
 • Když spektrum názorů nevzejde od skupiny, je to na lektorovi/ce.
 • Může být názorové spektrum zcela vyrovnané?
 • Může opomíjet to, že „pravda“ je šedá zóna, která existuje někde mezi jednotlivými názory a pozicemi.
 • Rovnováhu si lidé představují různě, učební proces nikdy nemůže být bez hodnot, nestranný.
 • Lektor/ka je středem dění, stále intervenuje ve snaze udržet tzv. rovnováhu.

Deklarovaná pozice

Lektor/ka vždy představí svůj vlastní názor.

Silné stránky

Rizika

 • Účastníci/ice by stejně hádali/y, jaká je pozice lektora/ky. Takto ji máme transparentně na stole.
 • Když představí lekor/ka svůj názor na začátku, může jej učinit předmětem kritiky a vyzvat k protiargumentům.
 • Když jsou si účastníci/ice vědomi/y pozice lektora/ky vůči tématu, mohou lépe posoudit jeho/její předpojatost.
 • Vynikající způsob jak si zachovat kredit u účastníků/ic, když neočekávají, že bychom byli neutrální.
 • Může to zarazit diskuzi skupiny, zablokovat účastníky/ice ve vyjádření nesouhlasných pozic.
 • Může vést účastníky/ice k silné argumentaci pro názor, s kterým se až tak neztotožňují, jen proto, že je v opozici vůči názoru lektora/ky.
 • Pro účastníky/ice je složité odlišit fakta od hodnot. O to složitější to je, když zdrojem obojího je ta samá osoba lektora/ky.

Poznámka: tento přístup je vhodný pouze tehdy, když nakládáme s nesouhlasnými postoji účastníků/ic s respektem.

Varianta advokát/ka – kombinace akademika/čky a deklarované pozice

Lektor/ka představí všechny dostupné pohledy a poté zaujme vlastní pozici, kterou dále odůvodní. Pak oznámí, že je důležité, aby účastníci a účastnice nejprve posoudili všechna hlediska před vytvořením svých vlastních názorů. Rizikem může být, že účastníci jsou zvědaví a netrpěliví se dozvědět názor lektora/ky.

Ďáblův/ova advokát/ka

Lektor/ka zaujímá provokativní postoje vždy opačné postojům účastníků a účastnic nebo textu bez ohledu na vlastní názory. Role umožňuje zajistit, že všechny názory jsou pokryty a diskutovány, pokud ke shodě dojde příliš brzy. Tento způsob také umožňuje diskutovat existující přesvědčení a názory mladých lidí, která nebyla vyslovena.

Silné stránky

Rizika

 • Zábavný způsob, jak podnítit účastníky/ice přispívat do diskuze.
 • Tento způsob také umožňuje diskutovat existující přesvědčení a názory mladých lidí, které nebyly vysloveny.
 • Zajišťuje, že názory jsou pokryty a diskutovány.
 • Zásadní při práci se skupinou, u níž se zdá, že zastává stejný názor, nebo když hrozí, že dochází ke shodě příliš brzy.
 • Má moc povzbudit diskuzi, která ztrácí jiskru.
 • Účastníci/ice si mohou lektora/ku spojit s názorem, který ve skutečnosti nezastává – může vzbudit obavy (třeba u rodičů).
 • Může posílit předsudky účastníků/ic.

Spojenec/kyně

Lektor/ka zastává názor části přítomných účastníků/ic.

Silné stránky

Rizika

 • Podporuje účastníky/ice, kteří/které se cítí být v menšině.
 • Ukazuje účastníkům/icím, jak stavět a rozvíjet argumentaci.
 • Umožní účastníkům/icím ocenit myšlenky a argumenty, které by jinak nebyly slyšet.
 • Dává příklad spolupráce.
 • Ostatní účastníci/ice to mohou vnímat jako nenápadný způsob, jak lektor/ka prosazuje svůj pohled.
 • Ostatní účastníci/ice to mohu vnímat jako nadržování.
 • Může vést k tomu, že se účastníci/ice nebudou obtěžovat s formulováním vlastních argumentů, když to za ně udělá lektor/ka.

Oficiální linie

Lektor/ka propaguje stranu diktovanou veřejnými autoritami.

Silné stránky

Rizika

 • Dává lektorovi/ce legitimitu.
 • Chrání lektora/ku před kritikou ze stran autority.
 • Umožňuje srozumitelné představení pohledu, které účastníci/ice před tím chápali/y jen částečně.
 • Účastníci/ice to mohou vnímat tak, že lektor/ka nemá zájem slyšet jejich vlastní pohledy.
 • Různé veřejné autority mohou prosazovat různá oficiální stanoviska, není jasné, jaká má lektor/ka sledovat.
 • Ne vždy existuje oficiální stanovisko.
 • Je možné, že oficiální stanovisko je v rozporu s lidskými právy či názorem lektora/ky.