Žijeme v propojeném světě, globální rozměr je součástí našeho každodenního života. Vzdálené události mají vliv na nás a my máme vliv na události vzdálené. Jedním z projevů této propojenosti, která spojuje blízké a vzdálené, je fakt, že lidé migrují. Uprchlictví a migrace jsou témata, která jsou součástí naší každodennosti. S tématem lidí v pohybu se setkáváme v médiích, při diskuzích s přáteli i rodinou, na sociálních sítích i na řadě dalších míst. Nelze se mu vyhnout. Uprchlictví a migrace je současně příkladem kontroverzního tématu: nedává jasné odpovědi, vzbuzuje silné emoce a rozděluje společnost.

V současné době se uprchlictví a migrace stává tématem politickým a ideologickým. V první řadě je to však životní situace a realita milionů lidí. Počet lidí, kteří museli opustit své domovy kvůli konfliktům, perzekucím nebo porušování lidských práv, v posledních letech výrazně roste. V roce 2015 se jednalo o pět milionů lidí, kteří byli nuceni prchat v rámci své země (4,2 mil.) nebo i mimo ni (839 tis.). Celkový počet nuceně vysídlených osob v roce 2015 dosáhl téměř 60 milionů, což znamená 40% nárůst za poslední 3 roky. Tento růstový trend i nadále pokračuje, proto se dá očekávat, že o problematice budeme slýchávat stále častěji. Je tedy důležité, abychom se dokázali v tomto tématu zorientovat a naučili se s ním pracovat.

Pokud vycházíme ze základních principů skautingu, je jednou z našich povinností hledat v životě hodnoty, které převyšují ty materiální. Dále máme povinnost vůči ostatním, měli bychom usilovat o vzájemné pochopení a spolupráci mezi lidmi, prokazovat úctu a lásku bližním i přírodě kolem nás. V neposlední řadě máme povinnost také sami k sobě, kdy se máme snažit o vlastní rozvoj. Tyto tři základní principy nás vedou k tomu, abychom se tématem uprchlictví a migrace zabývali, a zároveň nám poskytují oporu a východiska pro to, jak s ním pracovat.

Tato metodika si klade za cíl skrze podporu práce s tématy uprchlictví a migrace ilustrovat práci s kontroverzními tématy obecně. Opírá se o skautské hodnoty, je ale vedle vedoucích skautských oddílů určena i všem ostatním pedagogům a pedagožkám formálního a neformálního vzdělávání.

Proč se zabývat kontroverzním tématem v oddíle

Je několik důvodů, proč bychom se měli ve skautských oddílech uprchlictvím a migrací, případně jinými kontroverzními tématy zabývat. Spočívají jednak v poslání skautského hnutí, jednak v potřebách budoucnosti. Zde pojmenováváme klíčové důvody, proč nelze téma opomíjet.

 • Téma uprchlictví je důležité samo o sobě, protože v něm jde o životy a práva lidí.
 • Téma uprchlictví výrazně ovlivňuje naši – českou, evropskou společnost a její schopnost soužití, a tudíž i život dětí a mladých lidí.
 • Je třeba vyvažování mediálního obrazu a kritické čtení manipulace skrze média. Buď proto, že média nevyváženě prezentují pouze některé aspekty témat, nebo podávají informace přímo zavádějící. V programech se pak můžeme zaměřit na mediální gramotnost, anebo dát pozornost těm aspektům uprchlictví, o kterých se mlčí.
 • Oddíl by měl být bezpečným prostředím pro kontroverzní témata. Už velmi malé děti se snaží porozumět světu i s jeho konflikty a nespravedlnostmi. Aby z nich vyrostli lidé, kteří dokáží hledat řešení napříč názorovým i hodnotovým spektrem společnosti, potřebují bezpečný prostor pro prozkoumávání kontroverzních a komplexních témat, s nimiž je seznamují média, která se objevují v jejich okolí nebo která znají z vlastní zkušenosti.
 • Příprava mladých lidí na život v demokratické společnosti, řešení dilemat života a světa jsou jedním z cílů, které si skauting klade. Schopnost nakládat s konflikty a kontroverzemi a řešení dilemat do přípravy na život patří.
 • Máme oporu ve skautském výchovném systému (kompetence a body Stezky) i v Rámcových vzdělávacích programech českého vzdělávacího systému.
 • Diskutovat kontroverzní témata je součástí demokratického procesu. Práce s kontroverzními tématy napomáhá mladým lidem rozvíjet řadu dovedností potřebných k aktivnímu občanství – otevřenost, snahu pochopit druhého, diskuzní dovednosti a nenásilné řešení konfliktů. Participace v občanské společnosti, v komunitním či politickém životě je charakteristická vzájemným respektem a nenásilím a je uskutečňována v souladu s principy lidských práv a demokracie.
 • Kontroverzní témata pomáhají rozvoji kritického myšlení. Učí nás zkoumat a ověřovat naše předpoklady, perspektivy a úhly pohledu, zpracování informací, zdůvodňování, rozvoji analytických dovedností a komunikačních schopností. Pomáhají rozvíjet naše dovednosti dialogu a kreativního myšlení.
 • Věnovat se kontroverzním tématům může být významným přínosem pro osobní a emoční rozvoj – pomáhá mladým lidem porozumět svým pocitům, vyjasňovat si hodnoty. To přispívá sebepoznání a sebedůvěře potřebné k tomu myslet sami za sebe.

O metodice

Metodika nabízí cesty, kudy se do tématu pustit.

Najdete zde:

 • Metodickou podporu, jak na kontroverzní témata (část I., kapitola 1. a 2.).
 • Metodickou podporu pro to, jaký typ programu zvolit a jak si poradit s rolí lektora/lektorky (část I., kapitola 3.1–3.2).
 • Metodickou podporu pro organizaci besed, vedení diskuzí a reflexí (část I., kapitola 3.3–3.5).
 • Popis metod podporujících rozvoj myšlení a diskuzní dovednosti (část I., kapitola 4.).
 • Informační manuál: rychlou orientaci v tématu migrace a uprchlictví (část II.).
 • Hotové aktivity a programy na téma uprchlictví a migrace rozdělené podle 5 oblastí cílů (část III.).
 • Odkazy na další zdroje informací, materiály pro programy a jiné existující metodiky (část IV.).
 • Samostatný web www.lidevpohybu.eu s dalšími aktivitami.

Kdo a jak může příručku použít?

Příručka je zamýšlena pro skautské vedoucí, ale i instruktory a instruktorky kurzů, které bude asi víc než konkrétní programy zajímat otázka metodiky práce s kontroverzními tématy. Chtěli jsme, aby programy nabídly něco vedoucím všech věkových kategorií – něco málo světluškám a vlčatům, více pak skautům a skautkám a roverům a rangers.

Jaký způsob použití příručky je pro vás nejlepší, záleží na tom, kterému z přístupů jste nejblíž. Zkuste si vybrat podle následujícího návodu.

A/ Programy si rád/a dělám sám/a, v metodice jsem dost silný/á. Jen si nejsem jistý/á, jak uchopit tohle téma.

Přečtěte si pro ujasnění informací k tématu informační část (kap. II.), podívejte se na možnosti, k jakým cílům má smysl programy směřovat (kap. III.). Můžete využít nabízené metody (kap. I. 4.) a materiály k vlastním programům (kap. IV. 2.) Ale možná vám něco přinese i metodická část věnovaná kontroverzním tématům obecně (kap. 1. a 2.), protože jimi se ve skautské činnosti často nezabýváme.

B/ Přemýšlím, že nějaký program o uprchlictví a migraci by to chtělo zařadit, ale je to příliš náročné na přípravu, abych se v tom sám/a zorientoval/a a vymyslel/a program.

Programy vymýšlet nemusíte, podívejte se na část III., na začátku najdete přehled cílů, na které dává smysl se při práci s tématem uprchlictví a migrace zaměřit. Pak si můžete podle anotací vybrat vhodný program a stáhnout si ho z webu www.lidevpohybu.eu, pokud náhodou nepatří mezi ty tištěné. Podpoří vás také informační část (kap. II.) a kapitola věnující se roli lektora/lektorky a jak se na ni připravit (kap. 3.2).

C/ Mám docela jasno, nač program zaměřit, ale mám obavu, aby se to nevymklo z rukou. Abychom se třeba nepohádali.

Nejvíc vás asi bude zajímat metodická část příručky (kap. I.). Přečtěte si kapitolu Jak vést diskuze (kap. 3.3), najdete tu i nějaké tipy na to, jak reagovat v horkých chvilkách (také viz kap. 2.1), a hodně pomohou diskuzní techniky (kap. 4.2) a aktivity reflexe (kap. 3.4). Ale nejdřív si přečtěte kapitoly 2.1 až 2.3, které objasňují, jakou roli emoce v procesu učení hrají a co nám říkají. Můžete se také zamyslet nad vlastní pozicí v diskuzi (kap. 3.2).

D/ Nemyslím, že je dobrý nápad, dělat programy na téma uprchlictví. Myslím, že tohle by se s dětmi nemělo řešit. Ale jsem zvědavý/á, co jste vymysleli.

To vás bude nejdřív zajímat kapitola 1. a 2. z metodické části, ve které se věnujeme charakteristice kontroverzních témat a tomu, co přinášejí účastníkům a účastnicím i vedoucím. A potom by vás mohla zajímat otázka, jak nakládat s vlastním názorem (kap. 3.1 – 3.5). Kromě možných pozic lektora/lektorky poskytujeme oporu pro vedení diskuzí a reflexí. V práci vám také mohou pomoci konkrétní představené metody (kap. 4.).

E/ Jsem přesvědčen/á, že jste zaujatí a neobjektivní. Ale možná mi to přinese nějakou metodickou inspiraci.

Jestli to tak je, tak klobouk dolů, že čtete tyto řádky. Svědčí to o otevřené mysli, a to se cení. Přečtěte si východiska metodiky (najdete v následujících odstavcích). Pokud pro vás platí zájem o metodickou inspiraci, věříme, že kapitoly 1. až ٥. budou k užitku (téma uprchlictví se v nich objevuje pouze v několika konkrétních příkladech).

Jak metodika vznikla

Před létem 2015 vznikl metodický materiál Uprchlictví na táborech. Šlo o materiál dávající k dispozici programy, které se zabývaly tématy uprchlictví a migrace a pocházely z různých starších příruček. Materiál měl sloužit jako minimální podpora pro ty vedoucí, kteří hledali způsob, jak živé téma pro děti zpracovat. Junák – český skaut na podzim 2015 inicioval vznik důkladnější metodiky, kterou držíte v ruce.

V týmu autorů a autorek jsme vytvořili koncept, který je založený na tom, že kolem nás existuje dostatek zkušeností s podobnými programy a skautští vedoucí jsou navíc kreativní, rádi vytváří programy sami, pokud mají dostatek podkladů. Chtěli jsme tedy shromáždit, co je k dispozici, poskytnout orientaci v existujících materiálech (ať už metodických, nebo tematických), které lze v programech využít, a v obecné rovině dát podporu v principech práce s kontroverzními tématy.

Oslovili jsme různé vedoucí oddílů, kteří už programy o uprchlictví a migraci realizovali. Ti své programy pro použití v příručce upravili a poskytli. Jiné programy jsme vytvořili, abychom pokryli důležité cíle práce s tématem. Příručku tvoří tištěná část s ukázkovými aktivitami a web www.lidevpohybu.eu, který nabízí další hotové programy ke stažení, ale i množství odkazů na další zdroje informací, metodiky a podklady k přípravě aktivit. Podklady na webu budou dále doplňovány.

Východiska metodiky

Každé veřejné sdělení stojí na více či méně vědomých předpokladech a hodnotách. Proto ani tuto metodiku nelze prezentovat jako neutrální. Je však vedena snahou o poctivost, otevřenost a transparentnost. Transparentnost v deklarování východisek, hodnot a cílů, ke kterým chceme vést, a poctivost v kritickém myšlení, projevující se snahou o pokrývání různých perspektiv a úhlů pohledu, v práci se zdroji a daty.

Když se člověk hlásí ke konkrétním hodnotám, neznamená to rovnou, že má jasné řešení dilemat. Ani tato příručka ne. Smyslem programů zabývajících se uprchlictvím a migrací, není dávat odpovědi, ale přispět k rozvoji kompetencí mladých lidí se s otázkami a výzvami života vypořádávat a hledat ty nejlepší cesty, umět hledat nejednoduchá řešení na složité otázky. Zároveň však chceme posilovat určité hodnoty. Hodnoty slouží jako orientační bod, o který se lze opřít. A je důležité zkoumat, co pro koho dané hodnoty znamenají a jak se odrážejí v konkrétních dilematech.

Najít společné řešení mohou i lidé opačně hodnotově orientovaní, tedy s jinou motivací, a naopak spor v interpretacích, závěrech i řešeních mohou mít lidé podobně hodnotově orientovaní. Víc o hodnotách a jejich fungování najdete v kapitole 2.3.

 • Vycházíme z přesvědčení o rovnosti lidí nezávisle na jejich původu, zkušenosti, jazyku, kultuře, barvě pleti či hodnotách, na které kladou důraz.
 • Východisko rovnosti mezi lidmi je základem pro jakékoliv další uvažování. V tomto se opíráme o Listinu základních práv a svobod. Pod evropskými hodnotami chápeme takové, které prospívají jak člověku, který je vyznává, tak lidem, s nimiž v duchu těchto hodnot jedná. Jsou součástí pilířů skautingu: služba sobě, služba druhým a služba nejvyšší Pravdě a Lásce.
 • Zároveň vycházíme z toho, že každý člověk je jedinečný a je charakterizován příslušností do různě definovaných skupin. Proto nelze přistupovat k člověku na základě jediné charakteristiky.
 • Důležité je také naše východisko poznávání. Všichni interpretujeme svět skrze čočky našeho kulturního pozadí, hodnot a zkušeností. Každá perspektiva je omezená a na každé téma existuje více pohledů. Z toho vyplývá, že ucelenější pochopení nějakého tématu bez zkoumání jiných úhlů pohledu není možné.