Postoje vyjadřují vztah k hodnotám, kterým člověk přikládá důležitost. Postoje k lidem či jejich určitému chování máme pozitivní tehdy, pokud prosazují a chrání hodnoty, kterých si ceníme. Např. pokud si ceníme odvahy riskovat a přikládáme malý význam bezpečnosti, budeme mít pravděpodobně kladný vztah k bungee jumpingu. Co jsou hodnoty ale vlastně zač?

Hodnotou míníme „význam, který připisujeme materiálním a duchovním ideálům společnosti“. Hodnoty jsou vedoucími principy a motivací našeho chování a podstatou našich postojů. Znamená to, že nám pomáhají orientovat se ve světě a rozhodovat se. Rozhodnutí pak mají reálný dopad na svět kolem nás. Naše jednání však může být v rozporu s našimi hodnotami, protože je ovlivňováno i jinými faktory, jako zvyky, sociální a historický kontext, vliv skupiny atd.

 

Hodnoty jsou aktivovány a posilovány našimi zkušenostmi. Zároveň jsme všichni součástí zkušenosti druhých lidí, ať chceme nebo ne. Navzájem své hodnoty ovlivňujeme. Pro oddíl je proto důležité ptát se, jaké hodnoty chce posilovat a reflektovat, zda k nim vede v programech nebo skrze způsoby fungování oddílu.

Můžete v oddíle zjistit, že část toho, co děláte, je v souladu s vašimi hodnotami a část vaší aktuální praxe je s některými vašimi hodnotami v rozporu. Toto pochopení však může otevřít nové možnosti pro vaši práci. Proto je užitečné mít představu o tom, jak hodnoty fungují a v jakých vztazích mezi sebou jsou.

Jak hodnoty fungují?

 • Hodnoty jsou univerzální. Lidé z různých míst světa napříč zeměkoulí sdílí podobnou strukturu hodnot, ale různým hodnotám přikládají různou míru důležitosti. Pravděpodobně bylo ve cvičení (viz rámeček výše) těžké vybrat jen pět hodnot a možná jste nenašli nic, co by pro vás nemělo vůbec žádný význam. V tom, že hodnoty jsou společné všem, spočívá možnost porozumění i v situacích, kdy jsme s druhými ve sporu. Člověk, který akcentuje odlišné hodnoty než já, zná význam mé hodnoty, a opačně i já mám zkušenost s hodnotou, které si cení můj odpůrce. V hloubi duše dokážeme pochopit, co je pro druhého důležité. Znamená to, že pro člověka, který vyznává svobodu, je důležitá i bezpečnost, jednoho si však cení více než druhého, jedno je pro něj silnější motivací než druhé.
 • Hodnoty lze aktivovat. Nejsou statické, mohou být dočasně aktivovány vnějším stimulem. Během našeho života se hodnoty, kterým přikládáme důležitost, mohou měnit. A to i v průběhu dní. Jsou ovlivňovány médii, vzděláváním, způsobem organizace společnosti. Například pokud média při referování o tématech spojených s uprchlictvím akcentují témata ohrožení, reakcí může být volání po bezpečnosti. Hodnoty aktivuje i volba jazyka – např. používání spojení jako uprchlická vlna, příliv.
 • Hodnoty přetékají. Míra důležitosti různých hodnot se pro mnoho respondentů u určitých hodnot často shodovala, nebo v jiných kombinacích naopak významně lišila. Podle toho byly Schwarzem uspořádány do mapy vzájemných vztahů (viz obr. 1). Je pravděpodobné, že hodnoty, které leží vedle sebe, budou mít pro daného člověka podobnou důležitost.
 • Houpačka hodnot – na základě vztahů sousedství a protilehlosti bylo pojmenováno 10 obecných motivací (viz obr. 2). Aktivace jedněch hodnot potlačuje postoje a chování spojené s protilehlou stranou. Když se setkáme s něčím, co čteme jako projev hodnoty, která je v protiváze s naší, cítíme pnutí.
 • Hodnoty jsou jako svaly, lze je posilovat opakovaným aktivováním. Nedostatek možností vyjadřovat určité hodnoty je oslabuje a naopak. Proto mohou třeba média v příbězích, které vyprávějí (jazykem, který používají) určité hodnoty posilovat a jiné upozaďovat.

Z výše uvedeného plyne, že hodnota, která je pro jednoho důležitá, určuje nižší práh citlivosti na jevy, které by ji potenciálně mohly ohrožovat. Ovlivňuje i to, že jevy bude člověk mít tendenci interpretovat v duchu svojí hodnoty (viz také žebřík usuzování, kapitola 2. 3).

V kontextu uprchlictví lidé akcentující hodnotu bezpečí nemusí vnímat jako ohrožení vlastní svobody, pokud by např. jednotlivé státy zavedly kontrolu na hranicích. A v duchu toho budou vyhledávat a šířit informace, které toto potvrzují. Například hoax s údajným Werichovým citátem, který jedna ze šiřitelek nakonec komentovala: „Je nakonec jedno, zda to řekl, nebo ne. Ale je to pravda.“ Naopak lidé akcentující svobodu a rovnost nemusí přikládat význam rizikům spojeným s příchodem většího množství cizinců. Mohou věnovat nízkou pozornost otázkám, jak konflikt ukončit či jaké mají být postupy integrace. Mohou, ale nemusí. Předestřeli jsme jisté zjednodušení, které však existuje i jako předpoklad v diskuzích. Obě strany zároveň toto zjednodušení u druhých předpokládají: „Vy chcete všechny přijmout.“ A: „Vy chcete všechny nechat umřít.“ Je to však často tak, že ačkoli lidé zdůrazňují to, co je pro ně důležité, neznamená to, že nejsou schopni vnímat i širší kontext věcí.

Úkolem demokratické a věcné diskuze je pojmenovat potřeby a hodnoty, které chceme naplňovat napříč názorovým spektrem, pojmenovávat situaci v její komplexnosti a poté se zaměřit na hledání řešení.

Cviceni_1

NaZemi_hodnoty

NaZemi_hodnoty_cs6

A co z toho plyne pro praxi?

 • Zkoumejte v oddíle hodnoty, aby si lidé začali své hodnoty i jejich proměňování uvědomovat. Které jsou pro nás osobně důležité? Které považujeme za skautské hodnoty?
 • Zkoumejte hodnoty ve vztahu ke konkrétním situacím. Diskutujte nad dilematy. Dilema je situace, kdy se musím rozhodnout mezi dvěma či více možnostmi, jež všechny obsahují něco negativního, ani jedna není snadno přijatelná. Podívejte se, jak vaše určité rozhodnutí zohledňuje či nezohledňuje hodnoty, k nimž se hlásíte. Hledejte situace, kdy je pro vás těžké dostát svým hodnotám.
 • Posilujte skautské hodnoty. Tím, že o nich mluvíme, svým konáním, fungováním oddílu, jazykem, který volíme.
 • Počítejte s možnou negativní reakcí, plynoucí ze střetu protilehlých hodnot, a nezapomeňte, že všichni lidé mají stejné hodnoty. Můžete tedy hledat způsoby, jak konkrétní hodnoty aktivovat.

Tipy pro práci s hodnotami, postoji a předsudky:

 • Než se pustíte do programu, který pracuje se stereotypy a předsudky, zjistěte si rizika bumerangového efektu (dosažení právě opačného účinku, než jaký zamýšlíte).15
 • Využijte následující aktivity:

Co pro nás téma znamená, Jednání řízené hodnotami (viz níže), Hodnotové systémy a Let balonem

Cviceni 2