Rovnost neznamená stejnost. Lidé na útěku přináší pluralitu, která může být obohacením i výzvou. Identitu člověka nelze redukovat na příslušnost k jedné skupině, lidé jsou rozdílně odlišní svojí příslušností k různým skupinám (sociální původ, gender, rodina, subkultury, zdraví, věk, etnicita, náboženství…).

Otevřenost a vnímání lidí jako rovných, nezávisle na rozdílech mezi nimi, a respekt k odlišnosti se přitom stávají základem pro mezilidský kontakt na mnoha úrovních. V cestě k otevřenému vztahu s druhými ale stojí předsudky, které jsou často příčinou diskriminace. Vědomé zacházení s předsudky a stereotypy je důležitou součástí výchovy. Programy zaměřené na tuto oblast by měly dětem a mladým lidem pomáhat uvědomovat si procesy definování jinakostí a způsobů, kterými se lidé dělí na my a oni, a procvičovat komplexnější pohledy na sebe navzájem.

Máme tedy velké množství příležitostí učit se oceňování přínosů různorodosti, ale i konstruktivnímu nakládání s jejími riziky. Naším úkolem je učit děti a mladé lidi se s odlišností vyrovnávat a vystupovat proti diskriminaci a netoleranci.

Cíle

 1. Porozumí pojmům stereotyp a předsudek a hledá, jakým způsobem se projevují při kontaktu s novými lidmi. Zvažuje, jaké důsledky mohou tyto předsudky mít.
 2. Umí si představit, jaké to je, když vůči němu někdo jedná předsudečně, například na základě jeho příslušnosti k různým skupinám, rolím (rodina, komunita, gender, generace, zájmy).
 3. Rozumí a vnímá, že pod obecnými označeními skupiny se skrývají konkrétní rozmanití lidé s konkrétními příběhy. Umí na generalizaci reagovat.
 4. Pojmenuje, jaké přínosy lze pozorovat ve skupině složené z rozmanitých lidí, jaké výzvy spolupráce či soužití v rozmanité skupině přináší. Hledá, co v takové skupině pomáhá při řešení problémů.
 5. Uznává, že lidé jsou si rovni a jejich podstata je stejná nezávisle na rozdílech mezi nimi. Brání rozmanitost a vystupuje proti diskriminaci.

Kompetence

Skautské výchovné cíle: Tématům různorodosti a odlišnosti se věnuje zejména oblast Svět okolo nás. Můžeme se zaměřit na rozvíjení například následujících kompetencí:

 • Je otevřený jiným názorům a přístupům. Uvědomuje si příčiny rozdílných způsobů myšlení, postojů, chování.
 • Vnímá rozmanitost (diverzitu) jako hodnotu, je pro něj obohacením, ne hrozbou.
 • Umí rozpoznat a potlačovat předsudky a netoleranci.

Rámcové vzdělávací programy: Jedním z cílů základního vzdělávání je vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. Vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (1. stupeň) a Člověk a společnost (2. stupeň) tento cíl ve svých výstupech reflektují, stejně jako k němu vedou i průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova. A to prostřednictvím zaměření na následující:

 • Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám.
 • Rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti.
 • Uvědomuje si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů.
 • Učí se překonávat stereotypy a předsudky.
 • Vnímá odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu.

Jinými dveřmi

90 minut, 10+
Všichni nebydlíme stejně. Podívejte se na obydlí ve světě.

Detail aktivity

Stereotypy v nás a kolem nás

80 minut, 12+
Co je stereotyp a jaké to je být objektem generalizace?

Detail aktivity

Kytka identity

75–90 minut, 12+
Pro pochopení ostatních je nejdříve důležité pochopit vlastní identitu.

Detail aktivity