Autorka: Anna Týčová

Účastníci a účastnice tohoto programu se seznámí s pojmem stereotyp a na příkladu stereotypního smýšlení vůči skautům a skautkám pocítí, jaké to je být objektem generalizace, a pochopí jedinečnost každého člověka. Své poznatky poté převedou i na jiné menšiny.

Cíle
 • Účastníci a účastnice porozumí pojmu stereotyp a tomu, jakým způsobem se vytváří.
 • Účastníci a účastnice si umějí představit, jaké to je, když vůči nim někdo jedná s předsudky.
 • Účastníci a účastnice si uvědomí, že pod obecnými označeními se skrývají rozmanití lidé s konkrétními příběhy.
Oblasti stezky Různost světa, Pomoc druhým, Moje vztahy
Vhodný věk 12+
Počet účastníků/ic 6–16
Doba trvání 80 minut
Materiál psací potřeby, flipchartové papíry, obrázky (přílohy 1 a 2), příběhy (příloha 3)

Poznámka pro lektora/lektorku:

Menšiny, které budou během této aktivity diskutovány, vybírejte s citlivým ohledem na potřeby účastníků a účastnic. Je velmi vhodné reflektovat nedávné události ve skupině (např. během minulých setkání jste mohli narazit na nesnášenlivost vůči migrantům, xenofobní vtipy apod.). Při výběru je také třeba zohlednit složení všech přítomných a brát ohled na to, aby nikdo z nich nebyl součástí vybrané menšiny.

Postup:

Úvod: Seznámení s pojmem stereotyp (10 minut)

Program zahajte krátkou aktivitou, která přiblíží fungování stereotypů v myšlení. Využijte k tomu výřez z atypické fotografie (tři jsou uvedeny v příloze 1). Zakryjte fotografii tak, aby byla viditelná pouze její malá část, a nechte účastníky a účastnice hádat, jak obrázek vypadá celý. Po několika nápadech ji odkryjte. Tento postup můžete zopakovat s dalšími obrázky. Účastníci a účastnice začnou používat více představivosti než v prvním případě.

V následné krátké diskuzi by měli všichni pochopit, že naše představy jsou ovlivněny zkušenostmi z minulosti. Pokud se naše zkušenost opakuje vícekrát, zvykneme si používat určitý vzorec smýšlení či chování a nenapadne nás už na věc pohlížet jinak. Tak vznikají stereotypy. Naše zaběhnuté smýšlení se týká i přístupu k lidem. Položte následující otázky:

 • Na základě čeho jste odhadovali, jak bude obrázek vypadat?
 • Co způsobilo, že jste si obrázek domýšleli jinak?
 • Jakou souvislost můžeme vysledovat mezi tím, jak jsme usuzovali o obrázcích a jak usuzujeme o reálných lidech?
 • Jak rozumíte pojmu stereotyp?

Pokud je pro skupinu výraz stereotyp nový, napište jej na tabuli, aby měli všichni nový pojem v průběhu celého programu na očích, a případně ho více vysvětlete (viz infobox).

Odkrývání stereotypního myšlení (10 minut)

Rozdělte účastníky a účastnice do několika skupinek po 3–4 lidech a každé přidělte jednu fotografii, která je uvedena v příloze 2.

 • Vyzvěte je, aby si fotografii prohlédli, a požádejte je o zformulování prvního dojmu, který v nich obrázek vyvolal. Skupinu potom požádejte, aby vymyslela co nejvíce popisků pro tuto fotografii, která vyjádří nové pohledy na člověka a danou situaci (viz příklad níže).
 • Vyzvěte účastníky a účastnice, aby pro označení lidí na obrázku používali různé identity. Dáte tím prostor pro větší uvědomění rozmanitosti jedné osoby. Získané nápady nechte účastníky a účastnice sdílet mezi sebou.

Příklad:

Příklad 1

 

 • První dojem: Namachrovaný chlápek se nechal potetovat, aby vypadal drsně.
 • Nové pohledy: Vedoucí tábora má potetované ruce henou jako vzpomínku na letošní táborovou hru o afrických kmenech. / Pacient poslechl radu svého lékaře a snaží se zmírnit alergii na slunce tetováním. / Muž chtěl udělat radost své partnerce, která otvírá tetovací salón, a nechal si od ní potetovat jednu ruku.

Stereotypní smýšlení vůči menšinám (15 minut)

V této části aktivity bude úkolem vytvořit plakát, který bude shrnovat stereotypní smýšlení o určité menšině lidí. Využijte skupinky z předchozí části.

 • První skupince přidělte téma skautů. Zbylým poté přidělte další témata – např. muslimy, Romy a černochy. Vysvětlete, že cílem posteru je sepsat co nejvíce stereotypů, které slýchávají ve svém okolí, v televizi, ve škole, doma…

Neváhejte účastníky a účastnice vyzvat, aby zapsali i stereotypní vtipy, historky nebo nakreslili stereotypně vnímaného zástupce dané skupiny.

Prezentace skautského plakátu (15 minut)

Po dokončení všech plakátů vyzvěte skupinu, která vytvářela plakát o skautech, k prezentaci. Během prezentace nechte ostatní pozorně naslouchat a potom je požádejte, aby doplnili další myšlenky, které je v průběhu napadly. Na prezentaci navažte následně krátkou diskuzí nad těmito otázkami:

 • Jak moc se ztotožňujete s uvedenými informacemi?
 • Pokud se s nimi neztotožňujete, čím to je?
 • Vnímáte nějaké odlišnosti mezi členy a členkami Junáka? Čím je to způsobeno?
 • Ovlivňují nějak tyto stereotypy chování společnosti vůči nám?
 • Ovlivňují nějak tyto stereotypy naše chování vůči společnosti?

Během diskuze by mělo zaznít, že skauti jsou velmi různí. Vždyť i samotná organizace Junák je značně variabilní – kromě tradičních oddílů zahrnuje i oddíly vodních skautů nebo křesťanské oddíly, má několik věkových skupin s vlastními specifiky (nehledě na odlišnosti v nadnárodním měřítku), a přesto jsme všichni skauti. To, že jsme skauti, neznamená, že jsme jeden jako druhý. Kromě skauta či skautky se v nás skrývá např. i běžec, studentka, syn, bratr, dcera, obyvatel města, tanečník, majitelka psa…

Zbývající prezentace (20 minut)

Po ukončení skautského tématu nechte prezentovat vytvořené postery i další skupiny. Stejně jako v předchozím případě mohou i ostatní doplnit poster informacemi, které je v průběhu napadnou.

Po každé prezentaci tentokrát přečtěte příběh člověka, který spadá do skupiny, jež byla právě prezentována (příloha 3). Pro větší empatii je vhodné využít ke čtení textu lektora nebo lektorku, kteří se do celého programu zatím vůbec nezapojovali.

Po přečtení textu nechte vždy účastníky a účastnice zodpovědět tyto otázky (konkrétněji rozpracované otázky najdete vždy pod textem v příloze):

 • Jak si myslíte, že by se tento člověk cítil, kdyby na něj bylo pohlíženo tak, jak je uvedeno na vašem posteru?
 • Ovlivňují nějak tyto stereotypy chování společnosti vůči němu/ní?
 • Ovlivňují nějak tyto stereotypy jeho/její chování vůči společnosti?

Reflexe (10 minut)

Po prezentaci všech skupin vyzvěte účastníky a účastnice, aby se znovu zamysleli nad stereotypním myšlením vůči ostatním lidem. Položte několik podpůrných otázek. Odpovědi můžete zaznamenat na velký papír, aby se vytvořené závěry více zvýraznily. Ptejte se:

 • Jak a proč si myslíte, že se stereotypy vytvářejí?
 • V čem nás stereotypní myšlení omezuje a v čem nám pomáhá?
 • Jaká jsou jeho rizika?
 • Jak můžeme vystupovat proti předsudečnému myšlení, které je založeno na stereotypech?

Infobox

Stereotyp: Jedná se o zjednodušený úsudek, který bývá velmi často propojen s emocí. Jeho podstatou je hotová myšlenka, která se nezakládá na údajích, ale spíše na historkách; jde o naše nereflektované představy o typickém příslušníkovi dané skupiny (např. Skot je šetrný, Ital temperamentní) a my takové představě věříme, aniž bychom si skutečnost ověřili. Vytváření stereotypů je přirozenou vlastností mozku, stereotypy nám pomáhají orientovat se ve světě. Rizikové se stávají tehdy, pokud si je nejsme schopni reflektovat a uvědomovat si je.

Předsudek: Obecně můžeme předsudek charakterizovat jako předpojatý postoj. Jedná se o předem zformovaný a fixovaný postoj k nějakému objektu (člověku, skupině, etniku, národu, ale i problému či situaci). Tento postoj se projevuje bez ohledu na individualitu nebo povahu objektu, vůči němuž je zastáván, a vyznačuje se i tím, že v něm převládá emoční složka. Předsudek někdy bývá definován jako negativní stereotyp.

Přílohy ke stažení:

Stereotypy 1

Stereotypy 2

Stereotypy 3

Seznam použitých zdrojů:

Respekt (2015): Jak polarizovat lid. Dostupné z: http://www.respekt.cz/tydenik/2015/51/jak-polarizovat-lid (cit. 25. 3. 2016).
Czechkid (2007): Stereotypy a předsudky. Dostupné z: http://www.czechkid.cz/si1230.html (cit. 25. 3. 2016).
In Iustitia (2012): Já a oni jsme my. Dostupné z: http://www.in-ius.cz/dwn/ja-a-oni-jsme-my/ja-a-oni-jsme-my-mkv.pdf (cit. 25. 3. 2016).

Stereotypy v nás a kolem nás