Autor a autorka: podle vzdělávacího programu Jinými dveřmi upravili Dan Vykoukal a Kristýna Hrubanová

Aktivita pracuje s příběhy a fotografiemi domů a domovů konkrétních lidí z různých částí světa. Na základě těchto autentických výpovědí umožňuje účastníkům a účastnicím se blíže seznámit s různorodostí lidských obydlí i jejich obyvatel, jejich zvyky a potřebami a porovnávat vlastní pohled na otázky domova a bydlení s ostatními ve skupině i s lidmi z jiných částí světa.

Cíle
 • Účastníci a účastnice porovnají vlastní perspektivy a pohledy na otázky domova a bydlení s pohledy ostatních ve skupině i lidí z jiných částí světa.
 • Účastníci a účastnice porozumějí tomu, že každý z nás má specifické potřeby týkající se otázky bezpečí, zázemí a bydlení.
 • Účastníci a účastnice chápou, že soužití rozmanitých lidí s sebou nese přínosy, ale i výzvy. Ty dokážou pojmenovat a přicházet se způsoby, jak na ně reagovat.
Oblasti stezky Různost světa
Vhodný věk 10+
Počet účastníků/ic 5–20
Doba trvání 90 minut
Materiál velké papíry (např. archy balicího papíru), fixy, sada kreslicích, malířských či modelovacích potřeb, propisky, tužky, vytištěné texty (příloha 1) podle velikosti skupiny, seznam otázek (příloha 2) pro každou skupinu

Poznámka pro lektora/lektorku:

Texty, se kterými se pracuje v této aktivitě, jsou příběhy reálných lidí, vypovídají o reálné zkušenosti jednoho konkrétního člověka. Nevypovídají však objektivně o tom, jak se v dané zemi a společenství žije, a bylo by zjednodušující si na základě jednoho textu dělat obrázek o celé společnosti a životě v dané zemi. Při realizaci aktivity na to prosím myslete a v případě potřeby na přílišné generalizace upozorněte.

Postup:

Úvod (15 minut)

Můj poklad. Zajistěte dostatek volného prostoru a vyzvěte účastníky a účastnice, aby si stoupli do kruhu. Vysvětlete, že jejich úkolem bude představit si vlastní pokoj. Ptejte se: Jak to ve vašem pokoji vypadá? Co vidíte? Co všechno se v pokoji nachází?

 • Řekněte, aby si účastníci a účastnice v duchu vybrali jednu věc ze svého pokoje, kterou by rádi ukázali někomu ve třídě. Vybranou věc nesmějí nikomu prozradit. Až budou všichni rozhodnutí pro jednu věc, vysvětlete pravidla hry: Pomocí gest či pantomimy ukažte někomu druhému svou věc z pokoje. Ten, komu je věc ukázána, ji opět pomocí pantomimy ukáže někomu dalšímu ve třídě. Navzájem si tedy ukazujete nové a nové věci. Během hry nemluvte!
 • Po několika předáních aktivitu zastavte a zeptejte se: Co jste viděli? Narazili jste na něco nečekaného nebo neobvyklého? Proč vám to přišlo neobvyklé?

Stěhování. Rozpočítejte účastníky a účastnice do skupin po maximálně 5 osobách. Každé skupině rozdejte velký papír a fix a uveďte následující situaci: Představte si, že se musíte přestěhovat. Nevíte ale kam. Co byste chtěli vědět? Co by vás zajímalo? Co byste potřebovali vědět, abyste si byli jisti, že se vám tam bude líbit a budete se cítit příjemně? Pokud jste se už někdy stěhovali, třeba jen na krátkou dobu, podělte se s ostatními o svou zkušenost. Zkuste z ní vycházet při tvorbě otázek.

 • Vyzvěte všechny přítomné, aby se ve skupinách nad situací zamysleli a napsali pět otázek, na které by v takové situaci chtěli znát odpověď. Poté každá skupina seznámí ostatní se svými otázkami a osobními příběhy ze stěhování (pro udržení pozornosti vždy po jedné otázce u každé skupiny).
 • Otázky vyvěste na zeď a aktivitu společně reflektujte pomocí otázek: Která otázka vás zaujala? Proč? V čem jsou si podobné? V čem se liší? Z otázek se dají vyvodit obecnější kategorie (oblasti, které jsou pro účastníky a účastnice důležité). Pokud bude prostor, můžete je pojmenovat. K těmto otázkám se vrátíte ještě v poslední části aktivity.

Domy těch druhých (30 minut)

Hádej, kde bydlím. Zadejte instrukce: Nyní dostanete různé texty o domovech jiných lidí. Text si přečte každý samostatně. Poté si podtrhněte tři slova nebo sousloví, která vás zaujmou (může to být cokoli). Není dovoleno mluvit ani ostatním ukazovat text. Rozdejte texty z přílohy 1. Počet textů vyberte tak, aby účastníci a účastnice se stejným textem poté mohli vytvořit skupiny po 3–4 lidech. Vynechte text o Petrovi, jeho příběhu se budete věnovat později.

 • Na přečtení stanovte dostatečné množství času. Po dočtení vyzvěte ostatní, aby našli někoho se stejným textem. V komunikaci mohou používat pouze tři slova (či sousloví), která si podtrhli – chodí tedy po místnosti a říkají nahlas podtržená slova či sousloví.
 • Poté, co se najdou, vytvoří skupinky. Vyzvěte je, aby ve skupinkách diskutovali nad otázkami: Proč sis vybral/a právě tato tři slova? Co tě na textu zaujalo? Odkud si myslíš, že je autor/ka? Kdo to podle tebe je?
 • V případě malého počtu účastníků a účastnic je možné vybrat méně textů a utvořit alespoň malé skupiny či dvojice.

Tvorba domu. Informujte účastníky a účastnice, že každá skupina bude mít za úkol co nejlépe si představit domov z textu. K tomu jim pomohou otázky, které dostanou (příloha 2). Každé skupině rozdejte seznam otázek a na zodpovězení stanovte asi dvě minuty.

 • Poté vyzvěte účastníky a účastnice k tvorbě plakátu, ve kterém ztvární dům z textu podle zadaných otázek z přílohy 1 a jejich odpovědí. Plakátem je nutné odpovědět na dané otázky, protože s ním se pak bude pracovat ve skupině. K přehlednosti a výstižnosti je dobré psát na plakát popisky tak, aby ostatní mohli později z plakátu vyčíst co nejvíce informací.
 • Po dokončení oznamte: Nyní se podíváme na to, jaké domy postavily ostatní skupiny. Postupně budete ve skupinkách obcházet domy a u každého z nich prodiskutujete otázky, nad kterými jste se zamýšleli. Úkolem je odhalit informace, které se vám autoři a autorky snažili zprostředkovat z textu.
 • Poté, co dokončíte „procházku“, prodiskutujte otázky společně – na základě čeho ostatní usuzují, kde domy stojí, kdo v nich bydlí, proč si to myslí apod. Nechte účastníky a účastnice také diskutovat nad tím, odkud může autor nebo autorka textu být.
 • Po diskuzi nechte každou skupinu krátce představit dům, který postavila, a jeho obyvatele. Prozraďte, z jaké země domy pocházejí, a řekněte jim jména lidí, kteří v domech bydlí. Můžete pokračovat otázkami: Co vás napadá? Je to tak, jak jste si mysleli? Proč ano /ne? Překvapilo vás něco?

Co se mi líbí. Vyzvěte účastníky a účastnice, aby vybrali sami pro sebe jednu věc, která jim v jiných domech přijde inspirující, zajímavá, překvapivá, nevšední či přínosná, kterou by měli rádi doma. Nemusí to být pouze věc, ale i vlastnost, zvyk, pocit nebo něco, co se v domě děje. Poté, co se rozhodnou, napíšou danou věc na lepicí papírek. Ten vloží doprostřed kruhu (či nakresleného domu).

 • Společně si nápady projděte. Dejte všem možnost, aby mohli zdůvodnit, proč si vybrali zrovna danou věc. Můžete vést diskuzi nad tím, zda to ostatní vnímají stejně, co by jim vadilo, co by uvítali.
 • Na konci nechte ještě prostor pro zamyšlení nad otázkou: Co by nám přišlo obtížné, těžké, kdybychom se do daného domu a prostředí museli přestěhovat? A proč?

Co kdyby? (25 minut)

Máme to stejně? Uveďte účastníky a účastnice do tématu: Doposud jsme se zabývali příběhy jiných lidí a jejich obydlí. Teď se budeme věnovat tématu stěhování jako výzvě, se kterou můžeme pracovat. (Můžete vycházet z toho, co by přišlo ostatním obtížné, kdyby museli bydlet někde jinde.)

 • Vraťte se k otázkám, které jste vytvořili v průběhu aktivity Stěhování, a ke kategoriím, pokud jste nějaké vyvodili. Zeptejte se: Myslíte si, že jsou pro lidi, o kterých jste četli v textech, důležité stejné věci a otázky jako pro vás? Proč ano/ne? Co by pro ně mohlo být jiné? Proč si to myslíte?
 • Poté oznamte, že rozdáte ještě jeden text k přečtení. Každý si jej přečte samostatně. Rozdejte text od Petra z České republiky a poté, co si jej všichni přečtou, diskutujte nad otázkami: Platí to takhle pro nás všechny? Žijeme všichni v paneláku? Jaký obrázek si mohou udělat lidé, kteří si text přečtou, o tom, jak se bydlí v Česku? Co by jim mohlo přijít zajímavé či inspirující na tom, jak bydlíme? A co by se jim nemuselo líbit?

Reflexe (20 minut)

Nyní nechte účastníky a účastnice vybrat jeden příběh, který jim přijde zajímavý a který chtějí použít ilustračně v následující aktivitě (případně můžete vybrat jeden z příběhů sami předem). Sdělte jim tyto informace: Představte si situaci, že se musíte přestěhovat do jiné země, do takového domu, v jakém bydlí daná osoba z textu, do podobného prostředí. Jaké by to bylo? Jak byste chtěli, aby na takovou situaci reagovali místní? Co by vám pomohlo?

 • Nechte skupinu diskutovat a poté se zeptejte na podobnou otázku ještě jednou, z druhé strany: Teď si představte, že by se onen člověk najednou přestěhoval k vám, jako váš soused. Jak byste reagovali, abyste mu/jí situaci ulehčili?
 • Nad těmito otázkami diskutujte a hledejte způsoby, jakými je možné na takovou situaci reagovat. Pomalu téma uzavírejte.

Na závěr společně shrňte, co jste během průběhu programu stihli udělat a jakými tématy jste se zabývali. Diskutujte nad otázkami, které vás ještě pálí, a nad tím, co dalšího byste chtěli vědět, na co zajímavého jste přišli. Dejte každému prostor zamyslet se nad otázkou: Co si z programu odnášíte? O čem to pro vás bylo? Nechte myšlenky zaznít a tím program uzavřete.

Přílohy ke stažení:

Jinými dveřmi příloha 1

Jinými dveřmi příloha 2

Seznam použitých zdrojů:

Holcová, M., Hrubanová, K., Pavlíčková, M., Šrámková, K. (2011): Jinými dveřmi. Brno, NaZemi – společnost pro fair trade.

Jinými dveřmi