Autoři a autorka: Petra Frühbauerová, Džestr, Adam Čajka

Program prozkoumává na příkladu konfliktu v Demokratické republice Kongo širší souvislosti válečných konfliktů, to, jaké mají dopady na svět a na skupiny lidí, které jsou do nich zapojeny. Účastníci a účastnice pracují s texty, zabývají se otázkami, k čemu válka slouží a kdo slouží v její prospěch. Jak souvisíme s konflikty na jiných kontinentech? A kdo jsou lidé, kteří před konfliktem utíkají?

Cíle
  • Účastníci a účastnice porozumí širším důsledkům války pro různé aktéry, kteří jsou do konfliktu přímo či nepřímo zapojeni. Zvažují, komu válka slouží a kdo naopak slouží jí.
  • Účastníci a účastnice si skrze seznámení s aktéry zapojenými do konfliktu uvědomují propojenost současného světa.
Oblast stezky Propojený svět
Vhodný věk 15+
Počet účastníků/ic 8+
Doba trvání 90 minut
Materiál provázky na vyznačení os, nápisy k popisu krajností os, text popisující konflikt (Příloha 1), papíry A3 k popisu jednotlivých aktérů, flipchart, fixy.

Postup:

Úvod: Graf bezpečí (20 minut)

Na zemi znázorněte za pomoci provázků graf o dvou osách, které představují určitý rámec přemýšlení o bezpečí ve světě. Osu X popište na jednom pólu jako „ohrožení“, na druhém „bezpečí“. Osu Y pak „prostřednictvím zbraní“ a „beze zbraní“. Poté vyzvěte účastníky a účastnice, aby se v rámci grafu pohybovali a stoupli si vždy na místo, které představuje jejich odpověď na otázku. Postupně pokládejte otázky a nechte účastníky a účastnice, aby se v rámci grafu přesouvali: Jak si představujete ideální svět? Jak se cítíte vy osobně?

Po druhé otázce vyzvěte účastníky a účastnice, aby ve dvojicích či trojicích (podle toho, jak stojí u sebe), sdíleli, proč se postavili zrovna tam. Poté položte třetí otázku: Jak vnímáte svět celkově?

Opět nechte prostor pro sdílení mezi lidmi, kteří stojí blízko u sebe: Proč jste se postavili zrovna tam? Liší se vaše pozice po druhé a třetí otázce? Proč ano/ne?

Práce s informacemi: DR Kongo – příklad ozbrojeného konfliktu (40 minut)

Vysvětlete, co se bude dít: Nyní se podíváme na příklad jednoho z ozbrojených konfliktů, které ve světě probíhají a mohou tak být jednou z příčin, proč nepovažujeme svět za bezpečný. Je jím konflikt o zdroje, který již od roku 1998 probíhá v Demokratické republice Kongo“ (dále jen DR Kongo).

  • Po takovémto uvedení rozdejte účastníkům a účastnicím základní text, který konflikt popisuje (Příloha 1). Vyzvěte je ke čtení s tím, že jejich pozornost zaměříte na aktéry, kterých se konflikt dotýká (mohou si je například podtrhat). Po dočtení textu jim dejte prostor doptat se na věci, které jim nebyly jasné, které by potřebovali k lepšímu pochopení situace.

Rozložte na zem nebo na stoly papíry A3, které jsou nadepsané jednotlivými aktéry, kterých se konflikt v DR Kongo přímo či nepřímo týká. Pod nadpisem papír rozdělte na dvě poloviny.

  • Každá dvojice si vezme jednoho až dva aktéry (podle počtu dvojic/trojic). Na jednu polovinu papíru sepíší, jaké jsou pro daného aktéra kladné důsledky konfliktu, na polovinu druhou pak vypisují záporné důsledky. Zařaďte následující aktéry: civilistka v DR Kongo, žoldák, voják UN, obchodník se surovinami, válečná fotografka, obchodnice na burze, výrobce mobilních telefonů, český ministr zahraničních věcí, já.

Poté, co jsou všechny důsledky vyplněné, nalepte aktéry na zeď (pomůže nalepit je podél delší zdi vedle sebe v pořadí, v jakém jsou vypsané výše). Účastníkům a účastnicím pak dejte dostatečný prostor si všechny přečíst, případně doplnit, co je ještě k jednotlivým aktérům napadne.

Tip: Celou tuto část je možné variovat. Jako ústřední téma je možné zvolit jiný ozbrojený konflikt, o kterém máte dostatek informací a zpracovaný srozumitelný text, který by bylo možné použít v začátku. Umožní to pak pracovat i s jinými aktéry – například mírová aktivistka, profesionální voják, ozbrojený rebel (povstalec), domorodé obyvatelstvo, humanitární pracovník, zbrojař, učitelka občanské výchovy apod.

Reflexe: O čem aktéři vypovídají (20 minut)

V rámci reflexe se ve skupině podívejte na to, co přemýšlení nad důsledky konfliktu pro jednotlivé aktéry přináší, pokud se na něj podíváte vcelku. Zkuste hledat jednotící linku, která z představených výstupů vyplývá. Reflexi můžete otevřít obecnými otázkami: Co vás zaujalo? Co jste se o vztahu mezi aktéry a konfliktem či aktéry navzájem dozvěděli nejzajímavějšího?

  • K jádru věci vás potom mohou posouvat pomocné otázky: Co mají aktéři společného? V čem vidíte nejzásadnější rozdíly mezi aktéry? Jak byste pojmenovali klíčové důsledky konfliktu pro jednotlivé aktéry, případně skupiny aktérů?

Zajímá nás přitom, čím se vyznačují aktéři, kterým konflikt nejvíc přináší, čím ti, kterým nejvíc bere. Ptejte se proto i na to, které skupiny mohou být v důsledku konfliktu nuceni ze země uprchnout: Kteří z aktérů se nejpravděpodobněji stanou uprchlíky či uprchlicemi?

  • Speciálně se pak také věnujete důsledkům pro nás (já jako jeden z aktérů). Jak jsem s konfliktem propojen/a já?

Podle velikosti skupiny otázky diskutujte buď všichni dohromady (pomáhá zásadní informace zapisovat na flipchart, aby je účastníci a účastnice měli stále na očích), anebo v případě větší skupiny se hodí některé otázky nejprve prodiskutovat ve dvojicích či menších skupinách a pak sdílet se všemi.

Závěrečná individuální reflexe: Druhý graf bezpečí (10 minut)

Vraťte se zpět k úvodní aktivitě a vyzvěte znovu účastníky a účastnice, aby se postavili na graf podle jejich reakce na otázku: Jak se cítíte vy osobně?

  • Ve dvojicích je nechte prodiskutovat, zda se jejich postavení nějak změnilo oproti tomu, jak se u této otázky postavili na začátku programu. Kdo chce, může pak s ostatními sdílet svou odpověď či cokoli dalšího, co je ve dvojici napadlo.

Lekci uzavřete individuální reflexí. Např. závěrečným kolečkem, ve kterém každý postupně řekne, co je pro něj tzv. NID = nejdůležitější informace dne.

Přílohy ke stažení:

Kdo utíká z Konga příloha

Seznam použitých zdrojů:

Collier, P., Hoeffler, A. (2004): Greed and Grievance in Civil War. In: Oxford Economic Papers, Vol 56, str. 563–95.
Čajka, A. (2009): Vliv světových cen primárních komodit na konflikt v DR Kongo v letech 1998 až 2003, bakalářská práce. FSS MU. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/219746/fss_b/Vliv_svetovych_cen_primarnich_komodit_na_konflikt_v_Demokraticke_republice_Kongo_v_letech_1998_az_2003.pdf (cit. 17. 3. 2016).
Global Witness (2012): Artisanal mining communities in eastern DRC: seven baseline studies in the Kivus. Dostupné z: https://www.globalwitness.org/en/archive/artisanal­-mining­-communities­-eastern­-drc­-seven­-baseline­-studies­-kivus/ (cit. 17. 3. 2016).
Global Witness (2011): Congolese mining ban fails to end armed control of trade. Dostupné z: https://www.globalwitness.org/en/archive/congolese­-mining­-ban­-fails­-end­-armed­-control­-trade/ (cit. 17. 3. 2016).
Kutilová, M. (2008): Kongo: země, kde se rodí počítače. In: Týden, č. 5, 2008.

Kdo utíká z Konga?