Autorka: Kristýna Hrubanová (inspirováno přístupem Global Storylines)

Účastníci a účastnice se vžívají do rolí obyvatel a obyvatelek smyšlené komunity, která zažívá a řeší situaci, zda a za jakých podmínek přijmou skupinu cizinců a cizinek, která je žádá o přijetí. V domovině těchto cizinců a cizinek totiž vyschl zdroj vody a jsou v ohrožení života. Aktivita využívá hru v rolích a další prvky dramatické výchovy.

Cíle
  • Účastníci a účastnice formulují argumenty pro a proti přijetí uprchlické komunity.
  • Účastníci a účastnice hledají a formulují opatření, která by zohlednila obavy a argumenty proti přijetí uprchlické komunity.
  • Účastníci a účastnice pojmenují, jak mohou zkušenost z programu uplatnit v reálném životě.
Oblasti stezky Propojený svět, Různost světa
Vhodný věk 10+
Počet účastníků/ic 15 (pro více účastníků doplňte role v Příloze 1)
Doba trvání 175 minut
Materiál role v komunitě (Příloha 1), T­-graf (Příloha 2), zástupné rekvizity (předem nachystejte např. šátky, čepice, klobouky, brýle), předkreslená hlava starosty/starostky na velkém papíře, prázdné papírové bubliny

Poznámka pro lektora/lektorku:

Protože jádrem programu je dramatizovaná situace, kdy skupina v rolích obyvatel a obyvatelek vesnice čelí náročné situaci, je poměrně hodně času v úvodu věnováno budování rolí a vžívání se do postav. Tato část je velmi důležitá proto, aby mohli účastníci a účastnice v roli co nejhlouběji prožít situaci a pocity jejich postav. Pro to doporučujeme této přípravné části věnovat dostatek času a v průběhu také ozřejmovat, k čemu jednotlivé aktivity slouží. Pro odlišení částí v rolích a mimo role doporučujeme využít tzv. zástupnou rekvizitu (např. klobouk pro roli starosty, šátek pro roli cizince). Rekvizitu by si měli zvolit i všichni účastníci a účastnice pro své role (mělo by se jednat o jednu věc, ne celý kostým). Pro ušetření času doporučujeme rekvizity předem nachystat, aby si mohli účastníci a účastnice vybrat.

Postup:

Úvod (45 minut)

Program začněte vyprávěním úvodního příběhu. Můžete jej i číst, ale pro navození atmosféry a podporu vizualizace můžete vyprávění prokládat otázkami, např. Co vidíte? Jaké barvy? Co slyšíte? Co cítíte? Kdo tam asi žije?

Úvodní příběh

Tento příběh se odehrává na odlehlém místě. Na tomto místě žije komunita lidí, kteří zde žijí již po generace soběstačným způsobem života. Protože místo je opravdu odlehlé, málokdy se setkávají s lidmi odjinud, jen výjimečně je někdo navštíví nebo sami cestují. Nejdůležitějším místem komunity je pramen pitné vody, který vyvěrá ze země v samém centru komunity. Místní lidé si jej velmi váží a starají se o něj, protože to jediný zdroj vody, který mají.

Kdo je kdo. Navažte na poslední otázku, kdy účastníci a účastnice předvídali, kdo v komunitě asi žije. Vysvětlete, že se nyní na čas stanou touto komunitou a budou moci prožít část událostí jejich života. Každý si vylosuje jednu roli (Příloha 1), zatím ji nikomu neukazuje a v klidu si ji přečte. Pokračujte krátkou imaginací, která účastníkům pomůže se do rolí lépe vžít. Vyzvěte, aby se pohodlně usadili, zavřeli oči, pokud chtějí, a každý sám/a si v duchu odpovídal/a na následující otázky (po každé otázce nechce alespoň 10 sekund ticha na promyšlení odpovědi): Kdo jste? Co máte rádi? Jak vypadá váš domov? S kým žijete? Jak vypadá váš běžný den? Co vám dělá radost? A co vám dělá starosti? Jaké máte plány do budoucna?

  • Vyzvěte účastníky a účastnice, aby si zvolili jednu věc, která bude fungovat jako jejich zástupná rekvizita. Vysvětlete, že jim to pomůže vstupovat a vystupovat z role. To můžete i společně natrénovat – nasazováním a sundáváním rekvizity.

Náměstíčko. Účastníci a účastnice vstoupí do rolí (použijí zástupné rekvizity). Vysvětlete, že vy do příběhu nyní také vstoupíte v roli starosty/starostky vesnice, a oznamte, jakou použijete zástupnou rekvizitu. Realizujte krátkou dramatickou aktivitu „náměstíčko“. Ta poslouží k tomu, aby se ještě lépe vžili do svých postav a zároveň poznali další lidi z vesnice. Začněte vyprávěním: Ve vesnici je běžné ráno, obyvatelé a obyvatelky se procházejí po náměstí ve vesnici, potkávají se, prohodí spolu pár slov a jdou si zase za svými povinnostmi.

  • Poté vstupte do hry v roli starosty a zapojte se do rozhovorů. Po chvíli aktivitu ukončete a vystupte z rolí (odložte rekvizity).

Rodiny. Řekněte účastníkům, že jejich postavy v komunitě tvoří rodiny, ty představují část komunity. Pokud to účastníci a účastnice budou chtít vědět, můžete doplnit, že celou komunitu tvoří zhruba sto lidí. Můžete se zeptat, zda je napadají nějaká propojení – kdo by ke komu mohl patřit. Pokud už to mezitím nezjistili sami, prozraďte, že podle příjmení na kartách zjistí, kdo ke komu patří. Účastníci vytvoří rodiny a sejdou se ve skupinách, představí si detaily o postavách.

Živé sochy. Pokračujte v prozkoumávání vztahů a zvyklostí jednotlivých rodin. Každá rodina dostane čas na to, aby si připravila živou sochu jejich rodiny, která představuje moment z běžného rána nebo večera rodiny (mohou např. jíst, vařit, připravovat se na práci atd.). Když jsou všichni připraveni, skupiny postupně vytvoří živou sochu. Dohromady skupiny takto vytvoří obraz celé komunity. Poté můžete skupiny vyzvat, aby scénu rozpohybovali.

Dramatizace (80 minut)

Přijíždí cizinec/cizinka. Vysvětlete, že se nyní přenesete do jednoho běžného dne v životě vaší příběhové komunity. Komunita je docela odříznutá od okolního světa a není zcela běžné, že ji někdo navštěvuje. Pokud se tak stane a dorazí nějací neočekávaní návštěvníci, zdejší lidé se k nim zpočátku mohou chovat nedůvěřivě. Uveďte, že budete hrát roli cizince/cizinky – někoho, koho nikdo z jejich komunity dříve nepotkal. Seznamte účastníky a účastnice s tím, jakou použijete zástupnou rekvizitu.

  • Vyprávějte: Je běžný den, lidé se starají o své každodenní povinnosti. Účastníci a účastnice vstupují do rolí a zabývají se běžnými činnostmi. Po nějaké chvíli vstupte v roli cizince/cizinky. Oslovte někoho z komunity s tím, že chcete mluvit se zástupcem komunity (pravděpodobně starostou nebo starostkou). Požádejte o to, aby se celá komunita sešla, protože jim potřebujete něco důležitého sdělit. Vyprávějte, že jste na cestě dlouhé tři dny. Ve vaší komunitě právě zažívají velmi dramatický nedostatek vody, voda je navíc znečištěná. Lidé se obávají, že bez čisté vody nebudou schopni přežít. Komunita vás vyslala pro pomoc, chcete požádat o možnost útočiště v prostředí této komunity. Odpovídejte na dotazy, vysvětlujte vaši situaci. Zdůrazňujte, že situace je vážná a že opravdu potřebujete nové útočiště. Zároveň naznačte, že některé zvyky či tradice vaší komunity jsou odlišné (můžete např. mírně změnit jazyk, zvolit jiný pozdrav než podání ruky apod.). Až uznáte za vhodné, vystupte z role a dramatizaci ukončete (např. zahrajte, že si potřebujete jít po dlouhé cestě odpočinout).

Co se stalo? Vystupte z rolí a prodiskutuje, co se v příběhu odehrálo. Ptejte se: Co se v komunitě stalo? Jak se cítila vaše postava? Co by měla komunita udělat? Co byste v jejich situaci potřebovali vědět? Účastníci ve skupinách poté připraví otázky, na které by se chtěli cizince/cizinky zeptat. Měli by např. zjišťovat: Můžeme cizinci věřit? Jaká jsou jeho/její očekávání? Jak velká je nová komunita?

Otázky pro cizince/cizinku. Poté znovu vstupte do rolí a pokračujte tam, kde jste přestali. Obyvatelé a obyvatelky pokládají připravené otázky. Je důležité, aby z vašeho projevu bylo patrné: cizinec/cizinka je upřímný/á a komunita se jej nemusí bát; druhá komunita je zhruba stejně tak velká jako ta jejich; lidé tam začínají být nemocní, přicházejí o úrodu – kvůli nedostatku vody se jim nedaří nic vypěstovat. To nejdůležitější ale je, že komunita by se chtěla z těchto důvodů přestěhovat a začít žít tady. Potom, co jsou zodpovězeny všechny dotazy, cizinec odchází s tím, že se druhý den vrátí pro odpověď.

  • Účastníci a účastnice zůstávají v rolích, vstupte v roli starosty/starostky a diskutujte s nimi o tom, co by měla komunita dělat: zda by měli postiženou komunitu přijmout, nebo ne. Vyzvěte každého, aby vyjádřil svůj názor (např. po kruhu). Soustřeďte se na to, aby účastníci a účastnice v roli vyjádřili i argumenty, proč komunitu přijmout, či nepřijmout. Veďte diskuzi tak, aby zaznělo co nejširší spektrum argumentů. Doptávejte se např.: Jaký pohled tu ještě nezazněl? Co si myslíte o tomto argumentu? Má někdo jiný názor?
  • Poté nechte účastníky vystoupit z rolí.

Ano, či ne? Účastníci a účastnice budou pracovat ve skupinách. Nyní by měli navázat na předešlou diskuzi v rolích a sesbírat co nejvíce argumentů, proč by měli obyvatelé a obyvatelky novou komunitu přijmout, či nepřijmout. Měli by vymyslet alespoň dva argumenty pro každou pozici. K tomu využijí T­-graf (Příloha 2). Poté spojte vždy dvě skupiny dohromady, aby si mohli argumenty vzájemně porovnat, případně doplnit. Je důležité, aby sesbírali argumenty pro i proti.

Co se honí hlavou starostovi/starostce? Vysvětlete, že komunita požádala starostu/starostku, aby rozhodl/a. Ten/ta celou noc zvažoval/a všechny důvody, proč komunitu přijmout nebo nepřijmout. Účastníci a účastnice se teď budou mít příležitost vcítit do jeho/její role a popřemýšlet nad tím, co se mu/jí asi při tomto těžkém rozhodování honilo hlavou. Připravte velký papír s hlavou a prázdné papírové bubliny. Na ty účastníci a účastnice napíší, co se podle nich mohlo starostovi/starostce honit hlavou, a nalepí je na papír. Všechny sesbírané myšlenky poté přečtěte nahlas. Poté oznamte, že starosta/starostka dospěl/a k rozhodnutí. Celá komunita se sešla, aby si rozhodnutí vyslechla. Všichni vstoupí do rolí, po chvíli přijďte v roli starosty a vyprávějte: Dobré ráno. Byla to pro mne těžká noc, rozhodnutí, které musíme učinit je opravdu nelehké. Zvažoval/a jsem pečlivě všechny argumenty a dospěl/a jsem k rozhodnutí: musíme těm lidem pomoci. Lidé by si navzájem měli pomáhat.

  • Stále v rolích nechte zaznít první reakce na rozhodnutí, dejte průchod případným emocím. Poté všichni vystupte z rolí.

Reflexe (15 minut)

Reflektujte proběhlou situaci a diskutujte o rozhodnutí: Co se v příběhu stalo? Jak to prožívaly vaše postavy? Co si myslíte o rozhodnutí starosty/starostky? Jak jej vnímala vaše postava? Kdo z komunity bude asi naštvaný a proč? Jak byste se rozhodli vy a proč?

Navazující aktivita (25 minut)

Podívejte se znovu na argumenty, které se objevily jako důvody, proč novou komunitu nepřijmout. V závěrečné části programu se s účastníky a účastnicemi zaměřte na tyto otázky: Jaké obavy nebo potřeby se za argumenty skrývají? Na čem se bude třeba domluvit s novou komunitou? Jaká opatření přijmout, abychom ošetřili obavy a důvody těch, kteří nesouhlasili?

Argumenty pro NE sepište na samostatné kartičky (např. papíry A5) a umístěte je tak, aby na ně všichni viděli (např. na zem, nástěnku apod.). Argumenty můžete také rozdělit podle toho, čeho se týkají (např. obavy o dostatek pitné vody nebo potravin, jiné zvyky, jiná kultura komunity apod.). Společně projděte všechny argumenty a snažte se společně odhalit, jaké potřeby nebo obavy se za nimi skrývají.

Poté (podle počtu argumentů) vytvořte skupiny tak, aby každá měla k dispozici alespoň jeden argument. Zvažte, zda je necháte argumenty vybrat, či vylosovat. Úkolem skupiny bude poté najít odpověď na otázku: Na čem se bude třeba domluvit s novou komunitou, jaká opatření přijmout, abychom ošetřili obavy a důvody skrývající se za tímto argumentem?

Každá skupina následně prezentuje výstupy své práce. Návrhy společně diskutujte, konzultujte, případně doplňujte či přetvářejte. Odsouhlasené návrhy sepisujte na tabuli nebo na flip.

Závěrečná individuální reflexe (10 minut)

Zvolte formu podle aktuální situace a potřeb skupiny. Cílem je vytvořit prostor pro každého, pro promyšlení a pojmenování individuálních poznatků, dojmů, postřehů či dalších otázek, které vyvstaly (např. formou psaní, kresbou jednoduchého obrázku apod.). Reflexe by se měla zaměřit na tyto dvě otázky: Jaký je váš hlavní poznatek z programu? Jak jej můžete uplatnit v reálném životě?

Užitečné je výstupy reflexe poté opět sdílet ve skupině. To jednak poskytne zpětnou vazbu vám, jednak se mohou účastníci a účastnice svými reflexemi obohatit navzájem.

Přílohy ke stažení:

Přijmout či nepřijmout 1

Přijmout či nepřijmout 2

Přijmeme, či nepřijmeme?