Autorka: podle stejnojmenné aktivity z příručky Příčiny a důsledky upravila Kristýna Hrubanová

Aktivita staví na skutečnosti, že migrace není novým jevem, lidé migrovali vždy a migranty a migrantky můžeme najít i mezi našimi předky. Účastníci a účastnice prozkoumávají historii migrace ve vlastních rodinách a poté se prostřednictvím textů seznamují s tím, jak migrace probíhala v určitých historických obdobích.

Cíle
 • Účastníci a účastnice se seznámí s různými důvody vedoucími k migraci a spojí je s konkrétními příklady z jejich rodinné zkušenosti i z historie.
 • Účastníci a účastnice si uvědomí, že migrace je běžnou součástí historie lidského společenství.
Oblasti stezky Příběhy našeho světa, Propojený svět, Moje rodina
Vhodný věk 11+
Počet účastníků/ic 10–20
Doba trvání 60 minut
Materiál mapa ČR a Evropy (případně světa), lepicí papírky, otázky na téma stěhování v různých obdobích historie (příloha 1), texty s příklady stěhování v různých obdobích historie (příloha 2), politická mapa světa

Poznámka pro lektora/lektorku:

S předstihem zadejte účastníkům a účastnicím lekce, aby si zjistili, odkud přesně pocházejí jejich rodiče a prarodiče a z jakého důvodu se přestěhovali zrovna tam, kde žijí teď. Mohou vyzpovídat členy nejužší i širší rodiny, případně zapátrat i hlouběji v historii. Tuto přípravu realizujte i vy sami, abyste se mohli také zapojit a sdílet zkušenosti vaší rodiny.

Postup:

Úvod: Odkud přišli naši předci? (15 minut)

Na začátku lekce se společně seznamte s „migranty“ ve vašich rodinách – na tabuli nebo na flipchart zapisujte názvy míst, odkud členové rodin pocházejí či pocházeli, a zapisujte i důvody stěhování. Místa původu můžete vyznačovat i na mapě ČR, Evropy či světa (například pomocí lepicích papírků).

Ptejte se: Jakým způsobem se lidé z vaší rodiny stěhovali? Jaké důvody je k tomu vedly? Co vás napadá, když se podíváte na seznam míst a důvodů stěhování?

Shrňte, že migrace je normální jev, který ovlivňuje nás všechny – ty, kteří se stěhují, i ty, kteří zůstávají na jednom místě. Každý člověk má navíc ke stěhování své vlastní důvody. Pokud uznáte za vhodné, věnujte se krátce vyjasnění pojmů migrace, migrant, migrantka atd. (viz informační část příručky).

Tip: Dalším způsobem, jak ilustrovat pohyb v rodinách účastníků a účastnic, je vytvoření imaginární mapy. Podlaha slouží jako mapový podklad, určíme sever, jih, východ a západ, střed podlahy je místo, kde se nacházíte nyní. Všichni se rozestaví na tento podklad (mohou své umístění měnit, pokud znají více míst původu svých předků). Zároveň si takto zopakují světové strany a orientaci a pracují s vnímáním prostoru odhadem vzdálenosti.

Práce s informacemi: Stěhování v historii (35 minut)

Vysvětlete, že nyní prozkoumáte, jak vypadala migrace v historii.

Vytvořte 4 skupiny. Každá se sesedne do jednoho rohu místnosti a dostane otázky z přílohy 1. Otázky můžete také předem nadepsat tak, aby je všichni viděli:

 • Jak si myslíte, že se lidé v určitém historickém období (starověk, středovek, novověk, současnost) stěhovali?
 • Jakým způsobem se stěhovali a jak daleko?
 • Jaké důvody je k tomu vedly?

Skupiny otázky postupně prodiskutují a odpovědi zapisují. Každá skupina poté své odpovědi krátce představí ostatním.

Poté vysvětlete, že každá skupina dostane text, který popisuje stěhování v jednom určitém historickém období. Každá skupina dostane jiný text z přílohy 2.

 • Uveďte, že úkolem je najít v textu informace, odkud a kam lidé migrovali a proč migrovali. Rozdejte texty a stanovte čas na práci.

Poté skupinky krátce představují své odpovědi. Můžete je zapisovat na flipchart nebo na tabuli a účastníci a účastnice mohou ukazovat místa zmíněná v textech na mapě světa. Zaměřte se také na to, jak se nová zjištění shodují, či liší s jejich úvodními odpověďmi na otázky z přílohy 1.

Reflexe (10 minut)

Vraťte se na začátek aktivity a k seznamu míst, odkud pocházeli lidé z rodin ve vaší skupině, a k důvodům jejich odchodu. Porovnejte je s informacemi, které našli účastníci a účastnice při práci s texty. Ptejte se:

 • Co vás nejvíce překvapilo nebo zaujalo?
 • Jaké podobnosti lze najít mezi příklady stěhování z našich rodinných příběhů a příklady z historie?
 • A jaké rozdíly?

Pokuste se společně se skupinou hledat paralely mezi zkušenostmi z historie a současností:

 • V čem vám příběhy vaší rodiny nebo z historie připomínají současné dění kolem migrace?
 • Co nás zkušenosti z historie a našich rodin mohou naučit ve vztahu k současnosti?

Na závěr diskuze všechny vyzvěte, aby pojmenovali jednu nejdůležitější věc (myšlenku, informaci, otázku), kterou si z aktivity odnášejí.

Pokud to samo nevyplyne v rámci diskuze, tak na závěr shrňte, že migrace probíhala, probíhá a bude stále probíhat. Není možné, aby zmizela, protože je přirozená. Lidská historie je historií migrace, jak dokládají i příběhy našich předků. Všichni máme mezi svými předky nějakého migranta. Důvodů k migraci je mnoho a jsou rozmanité a migrace se týká všech oblastí světa. Každé místo bylo, je a může být místem, odkud lidé emigrovali i kam se jiní lidé přistěhovali. Díky migraci se společnost vyvíjí a tvoří a může fungovat.

Přílohy ke stažení:

Všichni jsme odněkud přišli 1

Všichni jsme odněkud přišli 2

Seznam použitých zdrojů:

Kryška, M. a kol. (2015): Příčiny a důsledky. Arpok, Olomouc.

Všichni jsme odněkud přišli