Autorka: Eva Malířová

Jedná se o tzv. mapovací aktivitu, během které si účastníci a účastnice mají možnost udělat přehled o tom, co si s tématem uprchlictví spojují a co by si v souvislosti s ním přáli. Zároveň vám umožní získat představu, jaké jsou potřeby skupiny ve vztahu k tématu. Ať už dané zájmem, obavami, nebo úrovní informovanosti. Tato aktivita vám pak umožní plánovat další navazující programy k tématu.

Cíle
 • Účastníci a účastnice si uvědomí svůj vztah k tématu uprchlictví a formulují, co je pro ně ve spojitosti s děním kolem uprchlíků a uprchlic důležité, jakými hodnotami je vztah určován.
 • Lektor/ka zmapuje potřeby skupiny a identifikuje nejdůležitější témata spojená s nadtématem uprchlictví.
Oblasti stezky Propojený svět, Různost světa
Vhodný věk 11+
Počet účastníků/ic 5–20
Doba trvání 30–45 minut
Materiál velký plakát či papír, fixy – alespoň 1 do dvojice, barevné karty – alespoň 1 na účastníka, lepíky (post­-it)

Postup:

Vysvětlete, že smyslem následující aktivity je společně pojmenovat, co vše se pro nás skrývá pod tématem uprchlictví, to nám umožní vidět celé jeho spektrum. Nebudeme obhajovat žádné pozice.

Když se řekne uprchlictví?

Vyzvěte účastníky a účastnice, aby psali asociace do vnitřního kruhu velkého plakátu, mohou zaznamenávat vztahy mezi nimi. Poté je nechte pročíst sesbírané asociace. Objevila se nějaká opakující se témata?

Ptejte se: Jaké pocity to v nás vyvolává? Dejte asi 3 minuty na rozmyšlenou. Každý odpoví sám na lepíky a nalepí je na okraje plakátu.

Hledáme přání a hodnoty

Vysvětlete, co bude následovat. Účastníci a účastnice budou vést ve dvojicích dvě kola rozhovoru. Mají dvě role: mluvčí a naslouchající. Jejich cílem je najít hodnotu a přání, které je pro ně ve vztahu k tématu důležité. Smyslem je uvědomit si a v napjatých situacích neztratit ze zřetele, co je pro nás důležité a s jakými hodnotami si to spojujeme. To nám umožní být srozumitelnější k sobě i k ostatním. Vysvětlete postup (pomůže jej sepsat na tabuli nebo na flip):

 • Mluvčí pojmenuje pocity ve vztahu k tématu, hledá, co je spouští (z toho, co jsem viděl/a, slyšel/a…).
 • Následně hledá, na jaké důležité hodnoty či potřeby daný pocit ukazuje a formuluje přání, které by je naplňovalo. Např. nespokojenost s něčím mohu přeformulovat do toho, co chci vidět.
 • Pomocná struktura pro povídání: Když slyším, vidím, čtu…, cítím…, protože je pro mne důležité/přeji si…
 • Nalezené potřeby a hodnoty napíší účastníci a účastnice na kartu spolu s přáním: např. Hodnota/potřeba: bezpečí.
 • Přání: Aby se v zemích, odkud lidé utíkají, nebojovalo.

Společně setřiďte karty, pokud možno tak, aby byly čitelné z dálky. Jeden člověk představí svoji kartu a umístí ji na plochu (zeď či zem). Kdo vnímá souvislost či podobnost se svojí kartou, vykřikne bingo a přidává svoji kartu. Vztah vyjádří umístěním. Takto vzniklé hrozny karet společně označte podle oblastí zájmu (např. úroveň diskuze, podmínky života v zemích, odkud lidé utíkají, podmínky života u nás, vztahy s druhými, komunikace).

Tímto aktivitu ukončete. Bez hodnocení shrňte, co proběhlo a jaké máte k dispozici výstupy. Nastiňte, jakým způsobem se budete tématu dále věnovat.

Jak můžete navázat?

V dalších programech se k tématu můžete vrátit různým způsobem:

 • volbou programů podle oblastí a míry zájmu či nesrovnalostí, kterých jste si všimli v této aktivitě,
 • zkoumáním informací a zkušeností, o které opíráme své pocity (co jsem viděl/a, slyšel/a),
 • zkoumáním, zda má přání naplňují danou hodnotu a potřebu také ostatním,
 • přemýšlením, co pro naplňování dané hodnoty můžeme společně či každý sám dělat.
Co pro nás téma znamená?